Phim tài liệu: Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người Việt Nam - Phần 1

Phim tài liệu: Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người Việt Nam - Phần 2

 

Nhà ngoại Cảm Nguyễn Quốc Thắng tìm mộ- Phần 1

 

Nhà ngoại Cảm Nguyễn Quốc Thắng tìm mộ - Phần 2

 

Nhà Ngoại cảm Nguyễn Quốc Thắng huyền bí tâm linh - Phần 3

 

Nhà Ngoại cảm Nguyễn Quốc Thắng huyền bí tâm linh - Phần 4