Kinh Nhân Quả bằng tranh
Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này làm quan do nhân gì?    Nhân: Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này hưởng phước bởi nhân xưa    Nhân: Đai vàng, áo tía cầu nơi Phật

Kinh Nhân Quả

Dùng vàng trang nghiêm Phật là trang nghiêm mình    Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân

Kinh Nhân Quả

Quả: Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

Kinh Nhân Quả

Quả: Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?       Nhân: Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

Kinh Nhân Quả

Quả: Có ăn, có mặc do nhân gì?       Nhân: Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

Kinh Nhân Quả

Quả: Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?       Nhân: Kiếp trước một nửa không xả thí.

Kinh Nhân Quả

Quả: Lầu cao nhà lớn do nhân gì?       Nhân: Xưa lên chùa am cúng thí gạo.

Kinh Nhân Quả

Quả: Phước lộc đầy đủ do nhân gì?       Nhân: Xưa lập chùa am cất nhà mát.

Kinh Nhân Quả

Quả: Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?       Nhân: Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Thông minh trí tuệ do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Người thấy vui mừng do nhân gì?       Nhân: Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

Kinh Nhân Quả

Quả: Chồng vợ bền lâu do nhân gì?       Nhân: Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Cha mẹ song toàn do nhân gì?       Nhân: Đời trước kính trọng người cô độc.

Kinh Nhân Quả

Quả: Không cha mất mẹ do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

Kinh Nhân Quả

Quả: Con cháu đông nhiều do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước in kinh Phật, khuyên dạy người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Nuôi con không được do nhân gì?       Nhân: Xưa sanh con gái dìm cho chết.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này không con do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này sống lâu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này mạng yểu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này không vợ do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước tham mưu gian vợ người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này ở góa do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.

Kinh Nhân Quả

Quả: Làm thân tôi đòi do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời nay sáng mắt do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời nay câm điếc do nhân gì?       Nhân: Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời nay lưng gù do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Tay bị cong quẹo do nhân gì?       Nhân: Đời trước đều là người tạo nghiệp.

Kinh Nhân Quả

Quả: Chân bị co rút do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước ngăn người đánh cướp người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Làm thân trâu ngựa do nhân gì?       Nhân: Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đọa làm heo chó do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này nhiều bệnh do nhân gì?       Nhân: Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này không bệnh do nhân gì?       Nhân: Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

Kinh Nhân Quả

Quả: Hằng bị lao tù do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời nay chết đói do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột.

Kinh Nhân Quả

Quả: Bị thuốc độc chết do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước giăng lưới giết hại cá.

Kinh Nhân Quả

Quả: Nổi trôi cơ khổ do nhân gì?       Nhân: Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này lùn bé do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước xem Kinh để dưới đất.

Kinh Nhân Quả

Quả: Nay thường thổ huyết do nhân gì?       Nhân: Xưa ăn thịt rồi đi tụng Kinh.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời nay ngu điếc do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước tụng Kinh chẳng lắng nghe.

Kinh Nhân Quả

Quả: Ghẻ lác phong điên do nhân gì?       Nhân: Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

Kinh Nhân Quả

Quả: Thân có mùi hôi do nhân gì?       Nhân: Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

Kinh Nhân Quả

Quả: Đời này chết treo do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.

Kinh Nhân Quả

Quả: Quan, quả, cô độc do nhân gì?       Nhân: Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

Kinh Nhân Quả

Quả: Sét đánh lửa thiêu do nhân gì?       Nhân: Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

Kinh Nhân Quả

Quả: Rắn cắn cọp ăn do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Muôn việc mình làm lại mình chịu       Quả:Thọ khổ địa ngục oán trách ai?

Kinh Nhân Quả

Nhân: Kẻ nào đề xướng Kinh Nhân Quả       Quả: Đời sau người thấy sinh cung kính.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Người nào ấn tống Kinh Nhân Quả       Quả: Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Sẽ tin bố thí với trì trai       Quả: Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Nếu ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn       Quả: Nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Ai mà mang đội Kinh Nhân Quả       Quả: Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Đừng nói nhân quả người không thấy       Quả: Xa trả con cháu, gần trả mình.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Nếu người giảng nói Kinh Nhân Quả       Quả: Đời đời kiếp kiếp được thông minh.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Đừng bảo làm quan là chuyện dễ       Quả: Không tu, phước đến từ đâu.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Nếu ai hủy báng Kinh Nhân Quả       Quả: Kiếp sau đọa lạc mất thân người.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Kẻ nào biên chép Kinh Nhân Quả       Quả: Truyền đời tu học đạo nhà hưng.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Kẻ nào thọ trì Kinh Nhân Quả       Quả: Chư Phật Bồ Tát đều chứng minh.

Kinh Nhân Quả

Nhân quả ba đời nói không hết       Thiên Long chẳng bỏ ý người lành.

Kinh Nhân Quả

Nhân-Quả: Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả       Nhân-Quả: Đời nay tu nhân tích đức để về sau.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Nếu như nhân quả không cảm ứng       Quả: Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?

Kinh Nhân Quả

Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ       Phật nói lời Phật chớ khinh chê.

Kinh Nhân Quả

Nhân: Người nào tin sâu Kinh Nhân Quả       Quả: Đồng sanh Tây Phương Cõi Cực Lạc.