Làm sao để vào chùa tu!

Đi Tu!

Thủ tục đăng ký đi tu!

Thủ tục Xuất gia!

Xuất gia!


             

 

MẪU HƯỚNG DẪN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Mẫu M11

 

 

 

 

 

 
                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU


                  Kính gửi:     UBND xã (phường, thị trấn)......

 

          Căn cứ khoản 2 Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

          Căn cứ Điều 22 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

          Căn cứ (1) .............................................................................................

 

Họ tên người phụ trách cơ sở tôn giáo...................................Năm sinh .....

Tên gọi khác:..........................................................................................

Địa chỉ....................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................

Phụ trách cơ sở tôn giáo:.........................................................................

 

Đề nghị người vào tu tại cơ sở tôn giáo với nội dung:

 

- Danh sách người vào tu (trích ngang họ tên, tên gọi khác, tuổi, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú).

- Cam kết của người phụ trách cơ sở tôn giáo.

 

 

Đính kèm đơn gồm: Sơ yếu lý lịch người vào tu (có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú); Cam kết của người vào tu; Ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.

 

 

        Ngày ... tháng ... năm ...                                        NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO

        Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

        Cơ quan tiếp nhận

          (Ký, đóng dấu)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Căn cứ hiến chương, điều lệ... của tổ chức tôn giáo 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

 

Thông tin cần biết: 

 

Quá trình thực hiện: 

 


Thành phần Hồ Sơ đăng ký cụ thể:


1.   Bản đăng ký người vào tu;
2.   Danh sách người vào tu;
3.   Cam kết của người phụ trách cơ sở tôn giáo, cam kết của người vào tu;
4.   Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú;
5.   Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (đối với người chưa thành niên vào tu).


 

 


1. Người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tôn giáo trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận người vào tu.

2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ hợp lệ cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo UBND cấp xã giải quyết.

 

 

Điều 21 - Chương III 

PHÁP LỆNH 

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 21/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO


1. Người đi tu tại các cơ sở tôn giáo phải trên cơ sở tự nguyện, không ai được ép buộc hoặc cản trở. Người chưa thành niên khi đi tu phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. 

2. Người phụ trách cơ sở tôn giáo khi nhận người vào tu có trách nhiệm đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tôn giáo. 

 

 

Điều 8 

PHÁP LỆNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 21/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

1. Không được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. 

2. Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.