Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng:

Ngũ Uẩn Giai Không