Kiếp Nhân Viên

Nhân Viên và Sếp

CON NGƯỜI SINH RA

Cho Cuộc đời giật dây

Con người sinh ra cho lòng tham và ái dục điều khiển