NGŨ BỘ CHÚ

 

.

1 – Om,Lam. 

2 – Om,Xỉ Lâm. 

3 –Om, Ma Ni  Pad  Mê  Hum.

4 – Om,Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Ðề, ta bà ha.

5 – Bộ Lâm. Om, A Hum.

 

.

Lục Tự Ðại Minh  Chơn  Ngôn (108 biến) : OM, MA NI PÁD  MÊ HUM.

 -   Úm, MA NI BÁT DI HỒNG.

 -  ÁN,  MA NI BÁT MINH HỒNG. 

- ÁN, MA NI BÁT NẠP- MINH HỒNG.

 Phạn Tự :                                                                    

 

 

 

 

Nếu tụng Chú này ngay chỗ ở có vô lượng Chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ nhóm hội, đầy đủ Vô Lượng Tam Muội. Ai tụng trì, thì bảy đời dòng họ đều được giải thoát ; các trùng ở trong bụng, sẽ được Bồ Tát Vị. Người đó hằng ngày được đầy đủ công đức Sáu Pháp Ba La Mật. Ðược Vô Tận Biện Tài Trí Huệ Thanh Tịnh. Hơi ra trong miệng chạm đến người nào, người đó nhờ sự tiếp xúc xa lìa  các sân độc, sẽ được Bồ Tát Vị. Giả như : Người trong bốn thiên

hạ, đều đắc Thất Ðịa Bồ Tát Vị. Các Bồ Tát đó có bao nhiêu công đức, sánh với công đức tụng (01 biến) Chú Lục Tự, cả hai đều bình đẳng không sai khác. Chú này là Vi Diệu Bổn Tâm của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nếu có người chép lại Sáu Chữ Ðại Minh này, sánh với sự viết, chép Tám Vạn Bốn Ngàn Pháp Tạng, cũng bằng công đức đó, không sai khác. Nếu lấy vàng báu tạo Tượng Như Lai, số như vi trần, không bằng công đức viết Một trong Sáu Chữ này. Nếu người nào đã đắc Sáu Chữ Ðại Minh này, thì họ không còn bị nhiễm trước Tham, Sân, Si. Nếu đeo Thần Chú này nơi thân cũng hết nhiễm Tham, Sân, Si. Người trì tụng đeo mang Sáu Chữ này, tất cả loài hữu tình mà chân, tay người đó chạm đến, mắt người đó ngó đến, đều mau đắc Bồ  Tát Vị, không còn thọ các khổ sanh tử nữa. Khi nói xong Lục Tự Ðại Minh này, có     Thất Thập Thất Cu Chi Phật đồng thời xuất hiện và đồng thanh nói : “Chuẩn Ðề Chú.”

Vậy, nên biết Lục Tự Ðại Minh  Chơn Ngôn cùng Chuẩn Ðề Chơn Ngôn lần lượt nương vào  nhau. (Rộng như Ðại Thừa  Trang  Nghiêm  Bảo  Vương  Kinh  nói).

 

 

CHUẨN ÐỀ ẤN PHÁP

 

 

CHUẨN ÐỀ ÐÀ LA NI CHƠN NGÔN

“Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam Bồ Ðề cu chi nẩm, đát điệt tha.

Om, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Ðề, ta bà ha.”

 Phật dạy: “ Thần Chú này có công năng diệt trừ Thập Ác, Ngũ Nghịch tất cả tội chướng. Thành tựu tất cả bách Pháp công đức. Trì Chú này dù ở tại gia hay xuất gia, không lựa kẻ tịnh người uế; chỉ chí Tâm trì tụng hay khiến Chúng Sanh đời sống ngắn ngủi, sẽ tăng thọ vô lượng. Ca Ma La Tật là bệnh nan y,  còn trị lành, huống chi các bệnh khác; nếu không tiêu diệt là không có lý. 

Nếu có ai tụng mãn (49 ngày), Chuẩn Ðề Bồ Tát khiến hai vị Thánh thường theo người đó, kẻ nào có Tâm niệm thiện ác, đều mỗi mỗi báo hiệu hai bên tai người đó đầy đủ.Nếu có người vô phước vô tướng cầu quan không toại ý, nghèo cùng khốn khổ, bức bách thường tụng Chú này sẽ khiến hiện đời được phước báu như Luân Vương cầu xin quan vị quyết được xứng toại. ” 

Trong Thiền Tông, truyện Ðăng Lục có dẫn tích người xưa: “Cu Chi chỉ niệm Tam Hành Chú, mà được danh tiếng hơn người. Vì thế cho nên Chuẩn Ðề Thần Chú rất thù thắng linh diệu.

Nếu cầu Trí Huệ được Ðại Trí Huệ; cầu nam nữ lại được nam nữ.

Phàm có sở cầu, đều được xứng lòng và toại ý, giống Ngọc Như Ý; tất cả tùy Tâm mình muốn. Hơn nữa, tụng Chú này thường khiến cho các Quốc Vương, Ðại Thần và Tứ  Chúng đều sanh lòng kính yêu, thảy đều  hoan hỷ. Người tụng Chú này, xuống nước  không chết chìm, nạn lửa không thể đốt,   độc dược, oan gia, quân trận, cường tặc và Ác Long, thú, các loài Quỷ Mị đều không thể hại.

Nếu muốn thỉnh: Phạm Vương, Ðế Thích, Tứ Thiên Vương, Diêm La, Thiên Tử v.v… Chỉ tụng Chú này tùy thỉnh, quyết đến, không  dám trước sau chậm trễ. Hoặc có sai khiến gì được như ý muốn. Thần Chú này có thế lực lớn đối vối Nam Thiệm Bộ Châu. Dời núi Tu Di; khô nước Ðại Hải; Chú vào cây khô sẽ phát sanh hoa quả. Huống chi là người năng y Pháp trì tụng, có thể chuyển nhục thân, được Ðại Thần Túc, sanh về cõi Trời Ðâu Suất.

Phật dạy: "Nếu y pháp tụng trì, nhất tâm tinh cần, thì công lực nói không thể hết. Kính Đàn pháp này không được cho người khác thấy nếu thấy thì không tốt, mất linh nghiệm, không được thành tựu viên mãn. Pháp này cần phải bí mật, không được tuyên nói, hãy tự mình chứng biết. Tùy ý mong cầu quyết được thành tựu thọ hưởng được cái vui nhiệm mầu thù thắng".

 

 

Kiết Ấn Thần Chú Chuẩn Đề

(Nên nhớ ! Khi kiết Ấn Chuẩn Ðề chớ nên cho những người khác thấy, hoặc đem ra biểu diễn ắt phải bị sa đọa. Chỉ có nhập thất một mình mới dùng kiết Ấn Chuẩn Ðề mà thôi, phải thận trọng cho lắm !)