Nói chuyện với người âm

Th ế giới Tâm Linh
Minh Chánh ghi chépL
i nói đu

Tháng 10/2002 Liên hip Khoa hc công ngh và Tin hc ng dng (UIA) đã t chc thc nghim khoa hc “Nói chuyn vi người âm”, trong dân gian thường gi là “Gi hn”. Đây là đè tài khoa hc thc nghim ca 3 cơ quan: Liên hip UIA, Vin khoa hc hình s B Công An, Trung tâm văn hóa k thut, truyn thng. Đa đim thc nghim: 93B đường Trung Kính xã Trung Hòa, đin thoi: 7845613

Đc đim ca cuc giao tiếp là: Mi người đu có th yêu cu được gp người quá c t 4 đi (t đi) tr li.

N
i dung thường hi:

+ Đt đai nhà .
+M m.
+Bàn th, vic th cúng.
+Sc khe, vic làm ăn hin ti
+…..

Và được người âm ca gia đình mình tr li.

+Khi gp không cn hoa qu, hương đèn, l bái như các nơi khác.
+Khi gp ch rõ h tên ca mình, đa ch và xin gp ai (ông bà, b m, anh ch em, con …) thì lp tc được gp ngay ….

Tôi đã theo dõi nhng bui “Nói chuyn vi người âm” ca hơn 30 gia đình. Tôi ch ghi chép nhng điu tôi quan tâm nghiên cu v “cõi gii vô hình” như:

-C
ơ cu t chc.
-S lãnh đo và ch huy cõi vô hình.
-Sng và hot đng ca các linh hn chết.

-Nhng tc l th cúng, đi l ca người âm vi người còn sng trên cõi Trn, các hình thc, s biu hin ca các mi quan h đó? …. Trước đây tôi đã gii thiu tài liu “Nói chuyn vi người chết” qua máy ghi âm đin t M. Còn đây thì nói chuyn vi người chết qua c máy sinh hc tinh vi là con người, va nhanh chóng, va thun tin, li không tn kém gì.

Bn đc và các nhà nghiên cu khoa hc tâm linh mun nghiên cu “cõi gii vô hình” xin mi đến nghe các bui nói chuyn vi người chết ca các gia đình ri cùng tôi hp tác viết tiếp các phn sau ca tài liu này./.


Đi tá: Minh Chánh

 

Phn IA. V đt cát – nhà

Đt cát ca ai, đâu k c cơ quan, xí nghip đu có người âm qun lý. Không hi phn âm, phm sai lm khó g. Hi phn âm là hi nhng người trong gia đình mình đã chết. H liên h vi phn âm người chết t 4 đi (t đi) đu được v vi gia đình, ai v nhà ny. Con cháu có tâm – luôn luôn tưởng nh t tiên ông bà, cu xin thì được các c t đi, ông bà v đ trì cho. Ai không nghĩ đến thì ông bà không v, h có công vic phn âm. Ai thích hc ngh thanh sch được lên cõi cao là cõi Thiên, trong thi gian 4 đi sau thì đi đu thai tr li cõi Trn.

Vic đt đai, nhà ca ch gia đình nào thì thuc Th công nhà y qun lý. Nếu phm phn âm như có m m, đt ca miếu mo, đn chùa chì phi nh phn âm ca gia đình liên h hi Th công mi biết rõ nguyên nhân và cách hóa gii. Khoa hc như cm x hc, bói toán, thy pháp, thy cúng không gii quyết được. Vì chuyn người âm thì ch có người âm hiu lut cõi âm mi gii quyết đúng. Người Trn gii quyết theo sách v ca người Trn đu sai lm, không đúng lut cõi âm. Lut ca cõi âm cũng theo thi gian có thay đi, ging như cõi Trn, theo như cũ cũng là không đúng. Khi người ch gia đình chết thì Th công cũng thay đi. Th công mi – thay thế, điu đó có quan h đến s mnh, đến tâm đc ca người ch gia đình. Lâu nay người Trn hiu Th công là qun lý đt đai tài sn khu vc đó mt cách vĩnh vin là không đúng. Th công khác Thn linh. Thn linh như công an khu vc ca người Trn vy.

Xây dng nhà, mua đt đai phi chn ngày gi, xây dng đúng hướng, ca chính quan trng lm đy, phi đúng kích thước. Phi hi người âm nhà mình hướng dn cho, dùng thước L Ban không chính xác đâu. Tuyt đi không nh người khác đng th. Mượn h thì h là người ch, tc người âm nhà h làm ch, mình và người âm nhà mình li là người nh. Xy ra trường hp mượn người đng th thì người âm dòng h bc tc lm mà con cháu cõi Trn không biết. Vì người âm nhà người đó đến tranh giành quyn nhà .

Đt, nhà có âm tà vì có hài ct dưới, hoc khi đ đt làm nn tuy không có xương ct nhưng là đt có phn máu tht tan ra thì phn âm vn nhp vào quy phá.

Đt, nhà mà đng là do nhim my điu sau đây:

+Có xương ct m m, tht máu ca người âm.
+M m ca dòng h đào bi có sai phm.
t (cơ quan) là nn đt chùa, miếu mo.
+Tâm đc ca người nhà mình có sai phm vi người phn âm.
+Tâm đc ca ông cha sai trái, nay con cháu gánh chu.

Làm nhà không n Kim – Lâu, năm Kim Lâu vn có ngày trc, tháng tt, gi tt. Hi người âm nhà mình, s ch ngày gi tt mà xây nhà.

Tuyt đi không mi thy pháp, thy cúng ym bùa chú nhà mình. Có gia đình mi thy tr ma, ym bùa chú. Sau đó b tai ha ngay. Mt cong là con – nói vi m: “M mi thy v ym 4 hướng nhà mà con vn v được đy. Ma là các vong người trong gia đình 4 đi ca nhà mình ch không phi ma – là người khác, mà vào được đâu. Theo lut cõi âm phi có Th công qun lý, không ma nào được ra vào nhà người khác c”.

Đt nhà ca 3 gia đình: Hưng Yên (10 người bnh kinh git) Thái Bình (6 người chết trong thi gian ngn), Qung Trch, Qung Bình (có 6 người điên) là b phm âm, đt đn chùa và ông c ca h xưa kia là tên đao ph đc ác, con cháu phi tr nghip qu. H đến trc tiếp gp “Cô Thiên Đình” s được cô giúp cách hóa gii. Nhà đt nào cũng có ma quy phá thì nhà ngoi cm, thy bùa, cm x hc không gii quyết được. cõi âm cũng có t Xã đến Trung ương. Phi có người âm có quyn chc cao mi gi Th công và người âm đó hi nguyên nhân và có cách gii quyết đúng thì mi hóa gii được.

Nếu nhà nào b bùa ym thì có gi người âm nhà b ym hi và gii quyết là xong ngay.
Làm nhà có 3 ln rt quan trng: mt là đng th, hai là đ mái, 3 là ngày dn v nhà .

Nhà hoàn ho, loi mt là: con cái hòa thun – làm ăn đúng hướng, đúng kh năng và phát trin – không ai tranh giành kin cáo (trong nhà và người ngoài) – Ni b đoàn kết. Ngược li là nhà có vn đ.

Mt vong là con nói vi b: “Cơquan b làm trên đt, xưa kia là đình c, là miếu, li còn đp phá miếu làm nhà máy. Nên xy ra tai nn lao đng. Mun gii hn, Giám đc nhà máy phi xin gp “Cô Thiên Đình” gii hn thì mi yên n.

Mt vong khác nói vi m v vic ông bác là anh m và m là con rut, hai anh em tranh giành nhau v nhà đt. Vong người con nói: “Bác tranh chp vi m. M c giao nhà cho bác. Người Trn không tranh chp được đâu. Con s đ cho m mua mt nhà nh khác mà . Con vn li nhà cũ. Người âm vi người âm s gii quyết Gia đình bác v , không được đâu. Bác tâm không tt, xu bng, phm âm. H ng thì con dng giuuwongf lên, đó là vic ma làm mà. Bác s, không được, s tr li cho m thôi”.

Đt nào cũng có người âm c. Ch có là nó đã vượt Thiên đi đu thai hay chưa mà thôi. Phi hi người âm nhà mình mi biết.

Nhà mình mà cho thuê, cho người ta nh là phi chn ngày. Nếu trúng ngày người thuê nh mà mnh ln, ln át mình thì hu qu rc ri, gay go lm!

Nhà tt thì người âm trong gia đình cũng thích . Nếu b bán đi thì khác nào đui người âm nhà mình đi ch khác: “m t mi đ trng, đ con”. Nếu b bán nhà hin đang thì anh con đang hc nước ngoài không thành tài mà còn hư hng và b làm ăn s gp li bi đy! ….


***************************
“Cô Thiên Đình” là th ánh sáng, không phi là đàn ông đàn bà, gi và xưng cô là đ hp vi tâm lý người cõi Trn (li cô gii thích).


B. V
m m

M m trong 4 đi phi chôn kín c đnh. Chn đt, hướng, nguyt xây gch, đt áo quan ri ct kín. Sau đó không xây, không p gì c. Nếu xây, bi, đng m s gây tai ha đy, vì làm xáo trn vong linh người âm đang yên tĩnh tu luyn cõi âm đ mau chóng vượt Thiên đi đu thai kiếp khác.

Đến thăm m ch khn xin phép Th đa, Thn linh. Không thp hương m, không khn gi tên người chết ti m. Vic y ch làm ti nhà mình trước khi đi thăm m.

Nếu ra m khóc lóc, gi h, thì hn h cõi cao, đi xung, nhp li hài ct thì tc đ rung đng ca năng lượng linh hn s chm chp, nng n, phí công tu luyn nhng thi gian qua. H phi tu luyn li. Nguy him lm! Mt khác, như vy là làm xáo trn quy lut cõi âm nên có liên quan tác đng đến cõi Trn. Có gia đình không biết – ct m xong, thì con cháu gia đình đau m, gp tai nn … Chn ngày, đa đim, chôn cht mt ln là bo đm.
Nếu chính quyn bt di m thì phi chp hành theo pháp lut. Nhưng phi biết cách làm như sau: Khn:

1. Khn Th đa, Thn linh khu vc có m sp di di.
2. Bà cô T dòng h nhà mình cho di m ca … (tên h).
3. Và chôn ct nơi nào (đa đim).
4. Nếu có gì con cháu không biết xin b qua, tha th.
5. Còn sai phm điu gì v phn âm thì người ra lnh phi chu trách nhim.

Đến nơi mi cũng làm đ th tc như khi chôn ct người chết.

Không nên mua đt làm m gi trước. Làm xong thì con cháu có người chết.

Nơi đào huyt có Th đa, Thn linh, Con cháu, người nhà đi đào huyt phi khn như sau: Con tên là … … xin Th đa, Thn linh qun lý đt đây cho phép con gi xác m (ông, bà) tên là … nơi đây. Khi nhp áo quan cũng nhc li. Và nói thêm: Nếu người Trn trong gia đình có gì sai xót, xin Th đa, Thn linh, Thn hoàng đây tha th, b qua cho.
Mt vong nói vi m: “Các bác quy tp m ông bà là đng đy, làm xáo trn m m là mang ha. M đng ngoài, không góp tin tham gia quy tp thì m không liên đi mang ha. Tt nht là m nên khuyên các bác không nên quy tp m các c na”.

Người âm tn ti 4 đi tu luyn ri mi “vượt Thiên” đi đu thai.

-M m, bia, phi dùng tiếng Vit, không dùng ch Hán, ch Nôm.
-Ti k là ym bùa trong quan tài.
-Mt m là mt phn xác không nh hưởng đến linh hn, không cn tìm m. Không nên quy tp m v mt ch. Ai có tâm nh ông bà, t tiên thì th trong Tâm.

Vong người con nói vi b: “Nhà mình đón thày sa m. Thy ym đu chó, vì mnh thy nh hơn người âm nhà mình. Sau 3 tháng anh con chết. Đúng không? (Ông b gt đu , đúng). Gia đình mình xy ra tai nn; v xa chng, con xa b m, có người thay đi công tác đi nơi xa. Phi nghiêm cm vic đng m. Mi thy đi coi bc m nguy him lm!”.
Đào m, di xương ct đi; nhưng còn máu, da tht đó. Người âm không đng ý. Nên làm khó khăn cho con cháu. Đó làm phm quy lut âm.

Cm x hc tìm m là không không phi là phúc đâu. Là phm âm đy. Phn linh hn thoát ra v vi con cháu ri. Ai không biết mi h v thì h cõi âm, tu luyn, hc tp. Tr thì Cô – nhi – vin. T khi b dùng cm x hc, con lc, trng đũa tìm m người khác thì buôn bán làm ăn lung tung, vng khách đi, có đúng không (ông b: (Đúng). Cách đây 5 năm, nhà mình di m ông, nhưng nhm m người khác, vì tr con đã nghch di bia trên m sang m khác. Vy là ma nhà người khác vào nhà mình đy, gây trong nhà lc đàn, nhiu khó khăn. Mt khác, khi cúng, nó hưởng, người âm nhà mình không v. Nó hưởng xong, nó v nhà có đ cho con cháu nhà nó. Có láo không ch?! (xung quanh nghe cười). Ti người Trn hay đào m m, mà bc nhm là tai hi lm.

C. Bàn th, th cúng, đi l.

Bàn th đ quay mt ra hướng ca chính. Cao thp, to, bé, tùy nhà. Đ bát hương sát bàn th, 1 bát hương, 1 l hoa, thế thôi.

Không nên mi Thy đt bát hương, bàn th. T mình làm ly. Dùng hương thường, không dùng hương tm hóa cht, nguy him lm! Nht là tr con hít phi. Mi thy – h ym vào bát hương, nguy him!

T tiên, ông bà yêu cu con cháu có cái tâm. Tâm đây là tin vào tâm linh. Tâm linh là tâm trong sáng, tâm có đc tin, có t tiên ông bà. Con người có phn xác và phn hn – là linh hn, có linh hn là tâm linh. T tiên tn ti 4 đi. bên cnh con cháu mà không biết đy thôi! Lúc ăn thì mi như khi còn sng, đó là có cái tâm nh t tiên, ông bà. Không phi đến ngày gi t mi v.

Khi cúng phi khn xin Th công nhà mình cho vong linh người ch nhà mình v thì mi được vào nhà.

-Người chết già - cõi Trn, chưa được tu luyn lâu, s rung đng năng lượng linh hn còn gn cõi TRn, nên h còn hưởng mùi hương ca hoa qu, thc ăn khi con cháu cúng gi.

-Còn người chết tr, chưa có ti li cõi Trn (sy thai 1,2 tháng; chết tr khi còn bú …) thì thi gian siêu thoát đ “vượt Thiên” rt ngn, nên các vong chết tr rt thiêng, không cn cúng l, hương hoa làm gì c vì các linh hn này không có nhu cu hưởng th. H ch cn cái Tâm, luôn nghĩ đến h là h có mt đ trì cho người thân trong gia đình.

-6 gi rưỡi sáng 23 tháng Chp hàng năm, cúng tin đưa Táo quân v Tri. Không nên đt vàng mã: áo qun giy, cá chép sng. Táo quân không dùng nhng th đó. Cúng bng tin tht, Táo quân chng cho cái Tâm ca người cúng ri báo cáo li vi Thiên đình cái Tâm thành đó. Ý nghĩa là vy. Còn đi tin tht, ly tin gi, áo qun mũ gi, ri đt đi, thì Táo quân đâu có dùng, và cũng không có hình bóng đ báo cáo.

-Tin tht, áo qun tht, cúng xong thì ta dùng, tiêu, mc áo qun đó. Người Trn ca dòng h mình, nương theo bóng đng tin, áo qun đó mà đ cho con cháu làm ăn nhiu tin, mc áo đó s được khe mnh, bình an. Sau đó đt chân hương, lau dn sch s. Chân hương đt, gói tro ném xung ao h. Bát hương, bàn th, thay mi, thì cái cũ cũng vt xung ao h. Cm vt vào st rác. Làm sai s b đau, nhc đu.

-Người âm ch cn cái Tâm ca con cháu. Không cn có bàn th hay không. Cu khn ngay c bàn ung nước, nơi làm vic, khi nm, khi đi ngoài đường, khi ra khi nhà. Cu khn ai, xin gì, người đó s đ trì cho mình.

-Khi cúng phi có 6 bát, 6 đôi đũa: 2 bát cho các c t đi, 2 bát cho b m (nếu đã qua đi), 2 bát cho h hàng. Người già hưởng mùi hương, điu khin, mùi hương thc ăn vào bát. Người chết tr không cn. Cúng khn 5 -10 phút thôi, không đ lâu. Cúng xong là lc nhà mình, con cháu hưởng, không mang cho người khác.

Phi cúng tin tht, chia làm 3 phn: mt phn cho người được cúng, mt phn cho Th đa, Thn linh và Táo quân (đ 3 v) và mt phn cho các c t đi, ông bà. Cúng xong dùng tin bình thường. Tin dùng vào vic có ích thì được người âm đ. Nếu dùng vào vic phi nghĩa như buôn lu, đánh bc, rượu chè be bét … thì người âm không chng, h khó chu, bc mình và còn b qu pht na.

-Bán vong cho Chùa hoc b m chết đưa lên chùa đ “ăn mày ca Pht” là hiu sai lm. Chùa đ người Trn tu hành, không thu np hn người chết. Sau khi chết mt thi gian, h v vi gia đình, sum hp vi con cháu như khi còn sng, người Trn không biết mà thôi. H giúp đ con cháu đ tu sa cái Tâm, làm ăn lương thin. Ai biết thì “âm phù dương tr” con cháu sng làm ăn khá lên.

Đi đn, chùa, cũng phi đúng quy tc người âm: trước khi đi, trình tin đi l lên bàn th nhà mình, xin t tiên ông bà chng cho lòng thành ca con cháu lên chùa (đn, mu) l Pht, Thánh, Mu. Khi đến chùa, đn phi đi ngay vào bàn th chính, đt tin khn: tên con … lòng thành xin công đc nhà chùa (thánh, mu) s tin là … xin Thánh, Thn, Pht, Mu chng giám; người Trn có gì sai trái xin … tha th. Sau đó cm tin b vào hòm xông đc thì người âm mi chng cho. Tc là người âm nhà mình gp, nói vi người âm qun lý cái chùa đó (tc Th công) ch không phi Pht, Thánh, Mu luôn có mt đó đ minh chng. Lâu nay người Trn hiu sai làm sai. Đi cúng l cũng vô ích, có ai chng cho đâu?

-Các anh em rut là con trai, ai soi trước, mi các c t đi v thì các vong v nhà người đó trước. Không phi c là con trai trưởng th cúng thì các c v đâu.

-Người âm trong dòng h, trng người con trai đng đu dòng h. Không phi là con trai trưởng mà là người con trai nào có tâm đc, thành tâm tưởng nh ông bà, cu khn thì h v. Khi v thì các vong ngng) trên hoa tươi đang n. Vy dòng h phi chn người có tâm đc ch không nht thiết là con trai trưởng. Nhà không có con trai (chết c) thì chn con dâu, cũng chn có tâm đc. Đ lo vic th cúng t tiên, ông bà (đây là s hướng dn ca người âm cho các gia đình hi vn đ này, khác vi tc l lâu nay).

-Bàn th đang đt tng 3, đnh đưa xung tng 1 là không được. Khi cúng đt bàn riêng tng 1 ri khn cu thì được. Nếu chuyn nhà mi thì có th xin đt tng 1.
Mt vong nói vi b chun b khi bà ni mt: “B nên làm thế này, đt tin tht lên bàn th, khn bà cô T 4 đi nhà mình, xin gi s tin đ bà cô T lo phn âm cho bà ni khi chết. Ri khn: Trước nay bà ni có gì sai trái xin bà cô T và dòng h xóa b cho.

-Xin cho linh hn ra khi xác. Sau đó 3 – 5 phút, ct tin, ri báo h hàng biết có tang và tìm l tang”.

-Khi hn thoát khi xác thì khiên áo quan thy nh. Khi hn chưa ra khi xác thì khiên áo quan thy nng. Hn đã thoát xác có ha táng cũng không cm ng nóng. Ngược li, khi hn chưa thoát xác mà đưa đi ha táng thì linh hn b đt nóng. Vì vt tt c gia đình phi cu khn như trên đ linh hn được đ ra khi xác.

-Không đt bàn th Th đa, Thn tài dưới đt. Sai lm! Đt cúng bàn th t tiên. Ch 1 bát hương thôi. Cúng ai khn người đó, có tâm thành thì được linh ng, chng giám

_____
D. Cái chết, chết già, chết tr

Khi mang thai dưới 100 ngày thì ch còn non yếu. Linh hn đu thai bên ngoài tác đng vào cái thai bên trong như nhng đt sóng năng lượng. Thai còn yếu nên d sy thai. T trên 100 ngày, linh hn tác đng vi cường đ ngày càng mnh hơn nên thai nhi ít b sy. Nếu người m b ngã thì không có cm giác đau vì linh hn nâng đ. Linh hn ch sn bên ngoài nên thường b nhim tt xu, li nói, hành đng xu ca b m và người trong gia đình. Khi đa bé thoát khi bng m, linh hn đu thai lin nhp vào xác và đa bé lin ct tiếng khóc. Vì bt đu t đây, xác này phi tr hu qu xu ca b m và người xung quanh đã tiêm nhim cho nó. Và cũng t đây linh hn đi đu thai không còn nh tin kiếp ca mình na.

Chết là ri b các xác vt cht đ sng cõi phi vt cht, nên nó nh nhàng, thanh sch hơn. Vì vy ai chết tr, chết sm thì đâu có chuyn gì là vô phúc?

Chết tr là chết lúc hình hài được 1 tháng tr lên. Nó đã có duyên n vi gia đình nên v vi gia đình. Nhưng b m không biết, không tư tưởng nghĩ đến con, coi như không có con, không đt tên, không tưởng nh ngày cúng bái. Vì vy các vong tr mi kin lên thiên đình. Nay Thiên Đình m ca cho các vong tr v vi gia đình.

Chết càng tr thì càng không có sai lm cõi Trn, nên thi gian cõi âm tu luyn rt ngn, là “vượt Thiên” đi đu thai. Có vong xin li đ hướng dn ông bà, b m chết sau – tu luyn. Phi qua 4 kiếp sau, vong tr mi đi đu thai. Cho nên ch gi hn 4 kiếp không gi kiếp trước na vì theo quy lut h đi đu thai c ri.

cõi Trn ai đ trước là anh là ch. Khi v cõi âm thì cũng thế. Ai v trước là anh là ch. Ông bà, b m chết sau con cháu, khi v cõi âm, con cháu tr thành người hun luyn đ mau chóng “vượt Thiên” thì li gi con cháu là anh là đi ca (xung quanh cười).
Người chết già, sng cõi Trn bao nhiêu năm thì v cõi âm phi tu luyn by nhiêu năm đ ra hết ti li, tt xu, mi thanh thoát “vượt Thiên” đi đu thai kiếp khác.

Nhng vong chết tr, siêu thoát sm, được hc nhiu, hiu biết rng có th giúp gia đình cõi Trn nhiu vic, nhiu mt. Còn người già, còn phi lo tu luyn, ch biết nhng vic trong gia đình, nh hp thôi. Vì vy xin gp người chết tr thì được hướng dn cho nhiu điu.

Mi gia đình khi v cõi âm đu có bà cô T ca dòng h mình. Xưa kia bà cô T 4 đi đó chết tr. Bà cô T s đ trì cho con cháu trong dòng h tu luyn cõi âm.

cõi Trn ai biết, đến đay xin gp bà cô T dòng h mình, đu gp được. Bà s đ trì cho gia đình dòng h trong cuc sng hin ti.

Người âm trong mi gia đình đu có người biết đ các ngành ngh như cõi Trn. Con cháu cn giúp vic gì thì người âm có ngành ngh chuyên môn đó s bày v cách làm ăn. Không phi ch có mt người âm phán bo, hướng dn, mà nhiu người có kh năng nào thì s giúp con cháu v kh năng đó.

Cách giúp ca người âm c th như sau: mt vong nói vi b: Ví d ngày mai b đi nm vin. B cu xin con hoc m theo giúp đ bác sĩ cha chóng khi và phc v tn tình. Con s đến gp người âm là người nhà đi theo bác sĩ, yêu cu giúp đ. Người âm đó tác đng vô hình đ bác sĩ đó tn tình giúp đ. Đó là cách làm vic, quan h ca người âm vi nhau đ giúp đ người Trn khi h yêu cu.

Ch có mt bà cô T t đi, còn 3 đi v sau gi Ông cu, Bà cô (chết tr).

Đt có Th công, sông có Hà bá. Th công qun lý, linh hn chết hm h, trn đt. Hà bá qun lý vong chết sông nước.

Chết tai nn giao thông là kh lm. Chết đâu, Th đa nhn xác đó. Sau 100 ngày linh hn v vi gia đình.

Đến đâu, đ tìm người âm nhà mình, thì phi khn cu Th đa, Thn linh đó đ giúp đ, cho gp.

Ti sao có nhà trùng tang? Vì mi thy cúng, thy pháp đến ym bùa chú, cúng tr tà ma. Thy thy mnh người chết ln hơn Thy, nên Thy ym, nh hưởng con cháu, chết trùng tang!

Tr chết non nhiu, không phi là vô phúc đâu, vì “chết tr, khe ma”. Nhng vong tr tu luyn hoàn thin, chưa mun đi đu thai mà mun v vi gia đình thì phi làm phép v gia đình như đăng ký h khu cõi Trn vy.

E. Giáo dc tâm đc vic hc hành ca con cháu

Con cháu hc ch mi lý thuyết thôi. Quan trng là hành, là lao đng. B m không rèn lao đng t vic nh trong gia đình như lau nhà, quét nhà, nu cơm, ra bát là không tt, là tai ha đó.

Mt vong nói vi b là người khai thác đá quý như sau: “B li dng sơ h ca Nhà nước đ khai thác, làm li cho cá nhân mình. Đó là tham nhũng. Làm như thế người âm nhà mình không đ cho b đâu, làm ác không có kết qu. Chng tham nhũng là phi chng t mi gia đình ngay t lúc bé. Ông bà, cha m phi có tâm đc. Ngay t bào thai, nó đã tiếp nhn các hành đng và các suy nghĩ, tư tưởng tt xu ca b m, ông bà, nhng người thân trong gia đình. Tham nhũng có ngun gc sâu xa t gia đình, t lúc còn là bào thai. Hin nay có nhiu gia đình lo vic cho con ăn hc, đi hc nước ngoài, tn my cũng lo. Cha m lo mi vic trong gia đình, còn con thì không làm gì c. Ca ngon vt l cũng giành tt c cho con. Vô tình to cho nó thói ăn tham t bé, nó chng biết mi, biết nhường cho ông bà, b m. Ln lên ra xã hi nó vn quen thói ăn tham, thói li vào người khác. Tham nhũng bt ngun t đó.”.

Gieo qu nào ăn qu đó. B m làm thế nào con s tr qu đó. Kiếp trước tt, nay được hưởng. Nay làm điu xu, kiếp sau s khn nn. Nhìn cách sng thin hay ác hôm nay s đoán biết kiếp sau khn nn hay hnh phúc. Vy trước mt, dù thế nào, đau kh hay hnh phúc cũng phi lo rèn cái tâm đc, lo làm điu thin, thương người, giúp đ nhng người khó khăn, nh v đến mình.

Vong người con nói vi b: “B phá rng khai thác đá quý mà b ăn tt nên phi nn. Tin lãi b phi chia ba phn: 1 phn cúng t tiên, ông bà, 1 phn cúng chúa Thượng ngàn, cúng đn chùa đ t ơn thì mi tn ti và phát trin. Hoc như khi Nhà nước trng cây gây rng nơi đã b phá hy thì b phi ng h tin cho vic trng đó. Nên nh “mt lc Thánh bng mt gánh lc Trn”. Ai làm ăn kinh tế phi chú ý chia lãi 3 phn như trên. Rt cuc là 3 phn tin đó cũng là ca mình tiêu dùng c. Nhưng đó là biu hin cái Tâm nh ơn Thn linh, T tiên ông bà đã đ cho mình. Đó là người Trn kết hp vi phn âm. Thc tế là như vy. Không hiu, con cháu không khá lên được.

Không nên mng tr con hay nghch. Con trai, con gái nghch là tt. Nghch đ phát trin sc khe và tư duy. Nhưng phi giáo dc, hướng nó biết lao đng nhng vic nh trong gia đình. B m không bao bin, nuông chiu con, làm thay mi th cho con.

Con trai, con gái bt đu yêu, m phi sâu sát con gái, b sâu sát con trai, tâm tình như bn, không nên ngăn chn. Yêu là hc, hc mà yêu. Hướng dn con cái biết yêu, có lý tưởng. Nếu ngăn cm, nó s yêu trm, nói di b m, ri vng trm, làm vic xu. Phi to cho chúng nó gp nhau, trao đi tâm tình công khai, chính đáng. Ti cha m không biết cách giáo dc mà làm cho con hư!

Hng ngày có quà bánh, món ăn ngon, nên dy con: Phn này cho ông bà, phn này ca b m, phn này ca con. Phi giáo dc c th như vy mà rèn cái tâm, cái đc cho con cái.

Phi hiu t con cái: Con là đa ngoan. Cái là đa bt hiếu, ng nghch. Trong con có cái, trong cái có con. Con va có cái hư cái xu, va có nhiu cái ngoan. Cha m phi biết rõ mà giáo dc con.

(Nhân người âm gii thích t con cái, tôi xin nói b sung v t Con người. Con là thú vt, do bn năng sinh tn mà ăn tht ln nhau; tham ăn; ăn tht nhau là bn năng thú vt. Người là đng vt, đã tiến hóa, đi 2 chân, có 2 tay, lao đng, có b óc phát trin mà con vt không có, có ngôn ng, biết dùng la … Người là có trí tu, là tinh thn tp th, biết yêu thương, có tâm thin “nhân chi sơ, tánh bn thin”. Trong ta, va có cái con, va có cái là người. Ai biết tu tâm thì bn cht người mnh hơn, nhiu hơn. Ai không chu tu tâm thì bn năng thú vt ng tr trong anh ta nhiu hơn. M.Chánh).

Phi dy con cái khi ăn nh mi c người chết người sng. Người chết 4 đi, - nht là người chết tr, đu v vi gia đình. Ai nh đến h, nhc đến h, cu nguyn h, thì h đ cho. Người Trn dy: “Ung nước nh ngun” là phi làm t vic nh hàng ngày trong ba ăn như thế đy.

Mt vong là con anh Bá, nhc ch dâu có mt đó như sau:
“Con dâu không được đem chuyn nhà chng ra bàn tán, mách phía nhà m đ mình, nht là chuyn y không đúng s tht. Thế là phm Lut âm nhà chng mình. Ch phm khuyết đim đó nên em pht, nên ch đau bng mãi mà không khi, có đúng không?”.

Người ch dâu nói: “Đúng.”

Bây gi ch biết khuyết đim thì s khi. Ch xem đã khi chưa? Người ch dâu s bng, nn bng mt lúc ri vui v nói: Khi ri! Vong người em trai nói tiếp: “Ch còn le te mách lo na thì s đau bng tr li đy”.

* Trước đây có lut ông bà, cha m làm ác, khi còn sng, tr không hết nghip thì con cháu phi gánh chu. T nay – bt đu t 2002, ai làm ác ny chu, con cháu không phi tr nghip qu na. Thi thế cõi âm thay đi. Ai làm ny chu!.

* Mt vong chết tr nói vi b: “B than phin con trai đi hc nước ngoài mà không có đ tin cho con … B đang làm Công ty đá quý … Người con nói: “Con s đ cho b 10 ngày na s có 2 người l mang đá quý đến, hàng tht ch không phi rm đâu. B bán có tin lo cho anh con đi hc nước ngoài. T nay đến Tết b cn xin bao nhiêu triu?”

B xin có đ 50 – 70 triu.

Con đ cho b có lãi 80 triu. Được chưa? Nếu không đúng như vy, sau Tết, B không cn gp con na.

Người Trn thường đi bà Chúa Kho, đi đn mu cu xin đ th. Hiu sai ri! Các v Thánh cũng có nghĩa v vi gia đình h theo lut cõi âm. Không ai chng cho mình và giúp cho mình đâu. Phúc lc ti tâm. Phúc lc ti gia. Không đi cu xin bà Chúa Kho nào c. Không xin cành vàng lá ngc nào c. Ch có người âm trong gia đình mình, dòng h mình mi đ cho gia đình mình thôi. Lut Thiên đình đy! Tâm ca mình đi vi t tiên ông bà dòng h nhà mình mà không có, không tưởng nghĩ đến, nht là vong chết tr, thì đi tìm đâu mà linh ng được? Mi gia đình đu có bà Cô t t đi. Vì chết tr, được tu luyn lâu nên nhiu quyn năng, thiêng lm, nên tìm gp Bà.


F. B
nh tt, cha bnh bng nhân đin, cm x hc

Đau m, bnh tt có 2 nguyên nhân sâu xa: mt là do cơ th suy yếu, môi trường xu, thi tiết bt thường mà vi khun, vi trùng làm điu ác, trm cp, vi phm pháp lut hoc vi phm lut âm trong gia đình mà không biết, đã b người âm pht, cnh cáo. Phi chu cu khn người âm tha th cho thì mi khi, như trường hp cô dâu nhà anh Bá nói trên. Còn bnh do vi trùng thì phi đi bnh vin, phi có bác sĩ khám điu tr.

Cha bnh phi chun đoán đúng nơi có bnh. Nơi đó các tế bào b hao ht năng lượng; đc t, tà khí đó mnh, dương khí suy. Vy trước hết phi rút tà khí ra sau đó mi tiếp năng lượng. Cha bng thuc hay năng lượng cũng phi đúng quy tc đó.

Cha bnh theo y hc năng lượng rt t (người âm tr li câu hi ca Giáo sư Lê Trng Khánh). Làm sao đ phát trin y hc năng lượng? Năng lượng là vô hình. Năng lượng là linh hn là Tâm linh. Y hc năng lượng có người âm hướng dn thì mi tt.

Cơ th ví như xơ mướp, năng lượng có th thâm nhp, xuyên qua. Thâm nhp đu khp thì khe mnh và tn ti.

Trong khi cha bnh bng y hc năng lượng, phi biết kết hp các nhà ngoi cm vi nhau đ hiu nhà ca, đt đai, m m ca bnh nhân.

Vì nguyên nhân hu qu là do vi trùng hoc vi phm phn âm. Hiu rõ nguyên nhân ri thì cn phi biết bnh ch nào, cơ quan, tng ph nào, mc đ thì mi cha tt. Không phát khí, truyn khí lung tung. Đu tiên là rút khí đc tế bào, cơ quan b bnh. Rút khí phi làm chính xác, nhanh, người khác dm phi là mc bnh. Người ta thường nói: “Tri sinh, đt dưỡng”. Tri sinh bnh thì tr li bnh cho không trung; tan hòa theo không khí. Sau đó mi tiếp năng lượng vào bnh. Có mt s nhà ngoi cm, cha bnh bng năng lượng mà không hiu rõ nguyên tc này, đã làm không đúng, nên bnh tm thi khi, ri đau tr li, vì chưa trc hết tà khí ra.

Trong cha bnh y hc năng lượng có 2 loi nhà ngoi cm:

I. Nhng người kh luyn thành tài: Là người Trn t hc, t tu luyn kiên trì, gian kh thành tài. Loi này khi đt kết qu thì thường xut hin cái Tôi, ny sinh lòng ham mun danh li … Vì vy, tâm h không kiên đnh, mt thi gian thì kh năng suy kém hoc vì thi gian tui tác.

II. Loi ngoi cm Tâm linh: thì không có cái tôi, h không hc hành, không kh luyn mà Tri cho cái thn nhãn, có nhĩ thông. Khi làm vic h thư giãn, vô thc thì người âm giáng đ, ging dy, cha bnh … Cp nào có cho Thy cp đó, cao thp khác nhau, như thy dy cp I, cp II, cp III vy.

Các phương pháp dưỡng sinh Trn ch thích ng mt thi gian. Cái chính là rèn luyn cái tâm sáng, mi cân bng trng thái, mi khe mnh.

Năng lượng là phn ti, phn sáng, có phn thô, có phn tinh, có phn thin và phn ác. Phn xác vt cht thu nhn năng lượng bên ngoài vào. Còn linh hn thì lc cn bã ca năng lượng. Khi Tâm ác, tâm bt chính, tâm suy thì linh hn không lc cn bã ca năng lượng bên ngoài vào cơ th nên phát sinh bnh v thn kinh, Stress bnh thuc v Tâm linh. Tâm không trong sáng thì linh hn không thanh lc trược khí, tà khí được.

Cách cha bnh Tâm linh: Trước hết là rèn cái Tâm, cái Đc (t trong gia đình ra ngoài xã hi) đ linh hn lc được các tà khí, đc khí trong năng lượng bên ngoài lt vào cơ th. Sau đó cu người âm nhà mình giúp tác đng năng lượng vào ch đau thì khi. Mi gia đình có 4 đi người âm theo dõi giúp đ trên các mt k c cha bnh, mà ta không biết. Người Trn kết hp vi người âm thì làm gì cũng tt, cũng thun li. Lut cõi Tri là khi người âm giúp người Trn thì phi tôn trng pháp lut người Trn. Còn khi người Trn nh người âm thì phi làm đúng lut cõi âm.

Đi tìm m bng cm x hc, bng trng đũa … thì phi khn người âm nhà có m làm đúng lut cõi âm.

Đng trước m hi: - Vong đây phi tên là …. Tôi giúp gia đình ông (bà) đây. Xin đ cho con lc … (hoc cho trng đũa tr li: phi, không, đúng, sai …).

Cách cha viêm phế qun, hen suyn (người nhà bác Hà), người âm trong gia đình hướng dn như sau:
“Hai lá bng. Sau đng mt quay hướng Đông, chiu đng quay mt hướng Tây mà hái. Khi hái khn người âm đ trì xin cha hen, ho, viêm phế qun … cho người bnh là … Hít hơi dài, nín hơi, hái lá (nam 7 lá, n 9 lá). Ra sch, nhai nut. Nhai lin my hôm thì khi. Lâu, mau, tùy bnh mi hay mãn tính.

Cha đau d dày (người nhà anh Bá).

Hái mt nm lá chè xanh sch (không phun thuc hóa hc) đt vào đĩa đ lên bàn th. Khn xin người âm nhà mình đ đ cha bnh d dày.

Sau đó đem chè đun nước đ 1 cc, ung bui sáng, ung nóng. Sau 10 – 15 phút mi ăn sáng. Ung lin 1 tháng, 2 tháng thì khi.

G. Thông tin tâm linh cho người Trn

Vong người con nói vi m:
- Bướm bay vào nhà là con xua vào đ m vui, m đ bun m có biết không?
- Bướm đen, không có chm trng đen, bay vào nhà, bay trước mt mình là báo trước tai nn s xy ra, trước 1 ngày. Hôm sau không nên đi đâu c.
- H bướm vào nhà là có vong v đy.
- Đang khe mnh mà gà hoc chim sa – lăn quay trước mt là báo trước có tai nn.
- Chó leo lên ghế ng là đim báo trước có người la nhà mình.
- Xin đ cho làm vic gì thì tâm nim khn người âm nhà mình (bà cô T, ông bà, con chết tr) đ giúp. Xin xong, thy thoi mái thì làm; h đau đu thì thôi.
- Thế k XXI là thế k Tâm linh, tc là người Trn đã biết người âm 1 đi v vi gia đình, là thi kỳ người Trn kết hp vi người âm làm nhiu vic – gi là thn kỳ, như cha AID … Vit Nam giác ng v tâm linh Vit Nam làm nhiu thn kỳ, thế gii n phc.
- Thế k Tâm linh là thế k chú trng giáo dc cái tâm. Làm gì cũng phi có tâm đc là hàng đu. Người Trn làm ăn gian di, tht đc s nhn hu qu xu.
-T năm 2000 thy pháp dùng bùa chú không còn có tác dng na. Không đt vàng mã, không làm hương hóa hc, không th cúng rườm rà, linh đình. Không mi thy đt bát hương bàn th.

Bàn th nên đt theo hướng ca chính ca nhà , quay mt ra ca chính, đt cao thp là t người nhà mình làm cho hp vi nhà (nh, hp) và thun tin, đt bàn th quá cao, ngã thì nguy lm! Mi vic đu do Tâm. Khi không có Tâm, khi đã không nghĩ đến người đã chết thì mi hình thc cúng bái, mâm c đu vô ích vì có ai chng, ai đ cho đâu.

T năm 2002, ai làm phúc ny hưởng, ai gây ác thì nhn tai ha. Con cháu không phi tr nghip cho ông bà, b m như trước.

cõi thiên có nhiu máy phát tâm linh – có nhiu tn s khác nhau, người cõi Trn nhn kênh phát nào là tùy mc đ cái Tâm ca người đó. Và người Trn thuc 4 đi nhà mình cũng phát thông tin đ đ cho con cháu.

Các nhà cm x hc dùng con lc làm vic nên nh điu này, người nh mình giúp vic gì, như tìm m, cha bnh … đu có người âm nhà h đi theo, nếu phn âm phù tr nhà cm x hc mà thp hơn người kia thì h gt đi nên nói không đúng, con lc ch, hoc tr li không chính xác. Người Trn quan h, nói chuyn, làm vic vi nhau đu có liên quan đến phn âm hai bên. Người Trn du vi nhau được, nhưng không du được người âm. Mi nghĩ trong tâm (não) thì người âm đã nhn biết ri. Có người tò mò mun đến đây hi th, cô biết cô không nói đâu! Có người phát khí công đ th, ch hao khí và người âm theo người đó b cô qu pht.

Người có Tâm linh, hiu tâm linh là người giao tiếp vi Tâm linh, ch không phi đc qua sách v. Sách v người Trn viết sai, không đúng v cõi gii Tâm linh. Mt khác, qua nhiu thi gian cõi tâm linh cũng có nhng thay đi như cõi Trn vy. Nên ai đã nghe người âm nói trước đây thì bây gi cũng khác ri.

Chng hay v đã chết trước, vn đ cho người kia đi bước na, ch không kht khe như người trn đã nói. Không đúng đâu!

T gia đình, cơ quan đến nhà nước nếu biết, cn đến người âm giúp ch dn trên mi lĩnh vc thì s có nhiu li ích.

Khi “cô Thiên đình” và người âm làm vic đây, thì môi trường xung quanh là năng lượng thanh sch. Người ngi nghe, tiếp nhn năng lượng, sch s thanh tâm, khe mnh.

Cuc đi người Trn nên phân chia 3 giai đon sau: 25 năm đu là cho hc hành, thu hoch kiến thc, rèn luyn chuyên môn – 25 năm th hai, xây dng gia đình, làm vic cho xã hi, đt nước – 25 năm th 3, chú ý đến cái Tâm, rèn tâm đc, làm điu thin, hot đng các công tác, t chc t thin, thì tâm được thanh thn, vui v, khe mnh. T 75 tui tr lên càng chú ý nhiu hơn vic làm t thin thì s khe mnh và chết an bình.

Con cháu biết hi người âm nhà mình thì h s hướng dn, đnh hướng vic làm ăn, kinh tế khá hơn.

Nhà nào làm đng m m, thì cô hướng dn làm l t m trong 4 – 5 phút là xong, là hóa gii được.

Trong 1 ngày, mi người có 15 phút gi là “hâm hâm”. Đó là lúc người âm nhp mà người Trn không biết. Có 2 lý do: mt là đ, giúp mt vn đ gì đó. Hai là trng pht vì phm âm hay phm đo đc. Xưa kia, tướng ra trn là chn ngày đ người âm nhp đ.

Vit Nam hin nay có nhiu lĩnh vc làm ăn ra tin mà không biết đu tư vào. Có người âm hướng dn thì làm ăn được. “Âm phù, dương tr” thì nên mà.

Người âm v nhà. Khi c nhà đi ng, người âm, bay là là trên b m, con cháu; khi thi tiết xu thì cn khí đc … mà người Trn không biết đy thôi.

Con cháu có chng, theo gia đình bên chng, phúc hay ha ca nhà chng, con dâu đu gánh chu. Không nên đ ti là do con dâu. Nếu sai, không đúng lut thiên đình. Đó là nói oan cho con dâu, s b ti khu nghip đy.

Trong cuc sng, không được nói di, nói điu xu chưa có đ, đ đánh la người khác, như “tôi b m, không đi hp” hoc “xe tôi hng” nên đến tr, thc tế không có như vy. Hoc b m mng con: “Đ ngu. Đ điên. Đ đn …” Người Trn tưởng đó là chuyn bình thường, nhưng đó là khu hiu, s có ngày, có lúc, din ra đúng điu mình vô tình đã nói. Người xưa đã dy: “Đó là nói g”. Vy không được nói g!.

Khi chưa soi, tc là chưa mi hết người âm 4 đi nhà mình v, mà ch mt mình con nói chuyn vi gia đình, thì đ chính xác ch trong thi gian 10 ngày thôi. Sau cn, thì đến gp, nói li.

Mt vong con trai nói vi b: Khi b làm h chiếu đi nước ngoài, con cũng đi theo làm “h chiếu” kiu ca người âm. Khi lên máy bay thì con đi nhanh hơn. Con đi bình thường 1 phút là 1752 km – chy và bay thì càng nhanh hơn. B phi nói bà con mình làm ăn nước ngoài phi gi tin v nước, ng h các qu t thin, như Cô nhi – vin, qu người khuyết tt, qu chng cht đc màu da cam … thì người âm mi đ cho làm ăn phát đt lâu dài.

Mt vong nói vi người anh: “Ti sao anh thích đi hc th dc th thao, v môn th hình? Người anh – lùn thp thế kia, tp th hình, eo ôi, bun cười lm (xung quanh cùng cười). Bây gi anh nghe em – b đng viên anh đi b đi, nếu làm sĩ quan thì tt, nếu không khi hoàn thành nhim v tr v, em s đ cho anh đi hc ngh thích hp, có tương lai. Rèn 2 -3 năm trong quân ngũ là tuyt vi đy, s chng chc, suy nghĩ tt hơn là anh bây gi. Đi b đi là đã được người âm dòng h nhà mình chng kiến anh có công đi bo v T quc. Phn âm quan tâm vn đ này lm mà người TRn không hiu, không biết đâu. Phi cho con cháu nhà mình vào b đi, sau đó mi hc ngh làm ăn thì tt hơn.

Mt vong là con, nói vi b m: Tin kiếp b là bác sĩ. Hin nay b li làm hành chính nghip v. Vì vy b phn đu mãi cũng không lên được. B đang phm ti báo cáo láo. Chưa hoàn thành kế hoch mà báo cáo đã hoàn thành và xin tin thưởng. Còn m làm bên giáo dc, m nâng đim cho đa dt được hc. Ai cũng làm gian di như thế làm sao đào to nhân tài cho đt nước ….

Mt vong khác là con nói vi b m: Ti sao b ly sn phm làm nhà đem nhp vào sn phm ca Xí nghip quc phòng? Sn phm kém cht lượng làm mt uy tín ca Xí nghip quc phòng là b có ti đy. B có 4 ti, b có biết không? Con k b nghe: mt là ung rượu, hai là hút thuc lá, ba là đi hát karaoke, bn là l bch. M m nm mt mình nhà, b không chăm sóc m mà còn đi theo gái, hát karaoke … B nói “B nhn khuyết đim, b s sa cha. B hi con ti sao my năm nay nhà mình làm ăn kém quá, con có th giúp b được không?

Vong người con nói: Nhà mình có xương ct người chết. Khi ly đ nn có ln xương ct nên trong nhà có tà ma t ngoài đưa vào. Khi dn v , con đã báo tin: B làm rơi v cc nước, b có nh không (B: có). Bui chiu m nu cơm, tay gt cái bát trên bếp, rơi m 1 miếng, có đúng không? (M: đúng). Hôm sau, thanh giường bé đ trên, li đ gia, nên nm b sp, có đúng không? (b m: đúng). Con đã báo trước mà b m không biết.

Mt vong khác nói vi b m: Cách đây 18 năm, 4 tháng, 12 ngày, người âm nhà mình nhp vào ch con, báo cho – nên đt bàn th ông bà; b m không nghe, cho ch b tâm thn, đưa đi bnh vin Bch Mai. Ung thuc Tây nhiu quá ch bnh tâm thn tht; đến nay gn 20 năm vn chưa khi … B m hi: “Bây gi cha cho ch con bng cách nào?”.

Phi lên Thái Nguyên – như cô làm vic, thì có th cha được …

Có người hi: Soi là làm như thế nào?

Được hướng dn như sau: c gia đình gm b m và các con đến gp Cô Thiên đình, xin gp được người âm trong gia đình mình t 4 đi. Có cho mi v đ con cháu c nhà gp nhau. Ri mi các c, ông bà v vi gia đình. Bà Cô T là người cao nht trong dòng h. Ta cu xin gì, Bà s cho người có kh năng công vic đó, đ trì cho con cháu. Không soi, ch gp mt hoc hai, ba người thì vic giúp đ theo yêu cu ca con cháu có hn chế.

V s c - 1 đon đào sông Tô Lch:

đây b ma ngoài ym vào. Có người âm gi, người Trn có cúng, tế l, làm theo sách hướng dn ca người Trn, không đúng, không được đâu. Phi người âm cúng, người âm lôi vong gi đó hi thì gii quyết được xong. Cô Thiên đình gi Th công hi, ri gii tà mi xong. Các cơ quan, Xí nghip, các nơi khác có phn âm gi, nếu quy phá cũng phi làm theo Cô Thiên đình hướng dn thì hóa gii được. Đâu cũng có Th công, Thn linh qun lý, phi hi h mi biết.

Sáng 23 tháng Chp, Táo quân v Thiên đình báo cáo, đu đến gp.

V c tư khc trên bia đá Sapa: Giáo sư s hc Lê Trng Khánh nghiên cu ch c trên bia đá Sapa đã 42 năm mà chưa đc, chưa hiu nghĩa các ch c đó. Qua bà cô T và vong người con trai ca Giáo sư chết tr - đã giúp giáo sư đc và hiu nghĩa ch c đó.

Tôi ch ghi li đon này đ các nhà ngôn ng hc tham kho:

Vong người con trai giáo sư Khánh nói: Bà cô T bo con nói vi b: “H có s sng là có ngôn ng, ch viết. Không phi có t thi Hùng Vương, mà có t thi trước na. Xa lm, lâu lm. Lúc đó người âm hướng dn viết hoàn chnh. Trái đt b tai ha đo ln, ln đi, ln li nhiu ln. Tiếng Vit đã có nhiu dng, không ch như thế này (ch c Sâp). My chc dân tc có by nhiêu th tiếng và ch viết. Qua biến c, trái đt đo ln, chết hàng lot, ch có mt nhóm dân tc ít người trên núi cao sng sót ri tn ti phát trin như ngày nay. Lúc người âm hướng dn người còn sng sót nghiên cu tìm li ch viết. Như Ai Cp mt tiếng, mt ch trong thi kỳ biến c ca trái đt. Sau 3000 năm mi được người âm dìu dt tìm tr li ch viết. Người Trn nghiên cu tìm thy đến đâu thì ch nói mc lch s lúc y thôi. Ví d có s đo ln ca trái đt người Vit Nam chết c, ch còn mt s núi cao. Hàng nghìn năm sau h khai qut thy có bia đá khc ch Hán, ch Nôm, ch Quc ng thì h li cho đó là ch c ca người Vit xa xưa khi dng nước ….

Mun đc ch viết c phi nh người âm tìm người âm xưa kia đã sáng to hoc gii v ngôn ng đó, đ đc và gii nghĩa thì mi chính xác.

*******

Nhiu điu ghi chép trên là ni dung ca các gia đình nói chuyn vi người đã qua đi thuc dòng h 4 đi ca nhà mình.

Thi gian tôi d nghe t 12/10 đến 19/11/2002. Tôi ghi chép theo mc đích nghiên cu riêng ca tôi. Vi các nhà nghiên cu khác s ghi chép ni dung khác hơn tôi. Vì vy tôi mong có nhiu nhà nghiên cu đến đây, theo dõi ghi chép đ có th gii thiu vi bn đc nhiu khía cnh tìm hiu khác nhau, phong phú hơn.

Bà thy Tâm linh ca cô Thanh Hi có nói s trao đi vi các nhà khoa hc v thế gii tâm linh. Các nhà khoa hc nêu câu hi, Bà s tr li và cùng nhau trao đi na.

Các nhà khoa hc mun tham d bui trao đi đó phi làm 2 vic sau:

1.Phi d nghe 3 bui nói chuyn ca các gia đình vi người đã quá c ca gia đình h.
2.Nếu t 5 – 10 câu hi (nhiu hơn càng tt) v thế gii tâm linh, v “Cõi gii vô hình”. Gi v Văn phòng Liên hip Khoa hc UIA, s 1 Đông Tác (ch Kim Liên)./.

Phn II


Ph
n này nhm b sung nhng ý – nói rõ thêm nhng điu đã nói phn I và nhng vn đ mi. Tôi vn tiếp tc ngi nghe các vong ca các gia đình v nói chuyn vi con cháu mà ghi li nhng điu mà tôi tâm đc như sau: s quan trng v vic rèn luyn tâm đc ca người trn thế trong thế k XXI. Rèn t khi còn là bào thai.

Ph
ương pháp hình thc giao tiếp gia người âm vi người trn.

Ng
ười âm trong dòng h giúp con cháu là cán b khoa hc k thut hoàn thành các đ tài khoa hc nhanh chóng có hiu qu

Tài li
u này được chia thành nhng đ mc nh nhm giúp đc gi tìm hiu và nhanh chóng.


A. V
sinh lão bnh t - luân hi

N
ếu 2 v chng có tâm mun con trai hay con gái, ngoan, hc gii … thì luôn luôn cu nguyn trong tâm mình: “Xin Táo quân, Th công, xin bà Cô T t đi cho con sinh mt con trai (hoc con gái) khe mnh, thông minh ln lên có tâm đc, hc gii đ làm vic có ích cho gia đình cho xã hi và cho T quc này”, thì s được như ý mun.

Khi có mang, xác
trong cơ th m, linh hn s đu thai nm bên ngoài. Linh hn là dng năng lượng tinh (E) nó tác đng cho thai ln mnh. Nếu b m và người xung quanh được giáo dc, có ý thc thì phi biết gi gìn li ăn tiếng nói và hành đng có đo đc, có tính thin đ linh hn và cái thai tiếp nhn cái thin cái tt. Ngược li thì ngay t bào thai nó đã nhim tính xu. Vì vy khi thai nhi ra đi, linh hn nhp vào nó khóc oe oe là nó thy cuc đi nó phi tr nghip xu ca b m và người xung quanh đã gieo ht xu t lúc còn là bào thai.

“Khoa h
c nói là di truyn là s tương tác trường năng lượng gia con người vi môi trường xung quanh là phù hp vi đim ca người âm đã phát biu như trên (C.CH).

Khi thai nhi l
t lòng m mà không khác thì đó là điu đánh mng vì chng t b m cháu và nhng người gn cháu trong 9 tháng mang thai đã không gieo ht ging xu nào. Nhưng hin tượng này hiếm lm!

Linh h
n ch đi nhp vào thai nhi cũng có phn tt và phn xu ca tin kiếp. V chng là người tt có tâm đc thì năng lượng ca người m dao đng đng dng đng tn s vi phn tt ca linh hn mà bi b cho phn thô thai nhi chóng ln khôn. Còn nếu xu nhiu hơn tt thì li tiếp nhn phn năng lượng xu ca linh hn nhiu hơn ngay t bào thai thân xác cũng nhim năng lượng xu nhiu hơn.

Khi linh h
n đu thai thì đó là linh hn trong sáng vì nó đã qua quá trình tu luyn cõi âm, đã ra sch nhng thói hư tt xu đã nhim cõi Trn. Nhưng trong quá trình ch đi 9 tháng và sau này sng cõi Trn nó li nhim cái xu. Khi chết li phi tu luyn li t đu ri li đi đu thai. C thế luân hi, tái sinh mãi mãi không biết đến kiếp nào mi dt.

B
m nào biết xin Tri đt, bà cô T t đi nhà mình xin linh hn trai hay gái, linh hn có trí tu có đo đc đu thai vào nhà mình thì s được như ý. Không cu nguyn, không có người âm đ trì cho thì nhiu linh hn khác đu thai mun v cõi Trn thì nó gp lúc sinh n nó nhp vào ngay. Đây là ht ging không chn lc thì ha phúc ca gia đình vì đa con không biết mà lường.

Thai là ph
n thô. Linh hn là phn tinh – nm bên ngoài, nên nó d tiếp nhn cái tt cái xu ca môi trường xung quanh. Linh hn là năng lượng. Ý nghĩ, li nói và hành đng tt xu đu là biu hin dao đng trường đin t nó có tn s dao đng. Theo quy lut “đng thanh tương ng, đng khí tương cu” mà năng lượng xu hp vi tn s năng lượng xu, còn tt thì hp vi cái tt.

N
ếu có đa con chết tr mà b m còn sng thì nó đu thai tr li vì không phi tri qua thi kỳ tua luyn đ vượt Thiên na.

Con ng
ười ai cũng có giác quan th 6. Đó là s nhn biết trc giác, s cm nhn linh ng. Nhưng b m nuôi con không biết điu này đã bt ép con đi hc theo ý mình, làm vic này vic n, xut phát t lòng ham mun, t đng cơ cá nhân ch nghĩa, mà không chú ý dy nó lao đng làm điu tâm đc, làm điu thin. Kh năng ca con người được Tri cho khi đi đu thai nên phi tôn trng s thích, cá tính ca tr. Và phi chú trng dy tr v tâm đc, làm vic thin ch không bt tr làm theo s thích ca mình. Làm ngược li là sai quy lut tri đt.