Phẩm 4: Âm Thanh Trống Vàng (32) 

Vào lúc bấy giờ, bồ tát Diệu tràng đích thân ở trước đức Thế tôn nghe diệu pháp Ngài nói, thì hoan hỷ, phấn chấn, nhất tâm tư duy, trở về chốn cũ. Trong đêm hôm ấy, bồ tát mộng thấy cái trống vàng ròng to lớn, ánh sáng rực rỡ như vầng thái dương. Trong ánh sáng ấy, bồ tát thấy được chư vị Thế tôn khắp mười phương hướng, cùng ngồi trên pháp tòa lưu ly ở dưới cây ngọc, được bao quanh bởi đại chúng gồm có vô số người. Bồ tát lại thấy một vị Bà la môn cầm dùi mà đánh trống vàng ấy, xuất ra âm thanh to lớn. Âm thanh này nói lên những bài chỉnh cú nhiệm mầu, diễn đạt diệu pháp sám hối. Bồ tát Diệu tràng nghe rồi nắm giữ tất cả trong ký ức, buộc trí nhớ lại như ở trước mắt. Trời sáng, bồ tát cùng với hàng trăm hàng ngàn người đem các cúng phẩm ra khỏi thành Vương xá, vào đỉnh Thứu phong, đến chỗ đức Thế tôn. Bồ tát đảnh lễ ngang chân của Ngài, sắp hương hoa ra, đi quanh Ngài ba vòng, lui lại ngồi một phía, chấp tay cung kính, chiêm ngưỡng tôn nhan mà thưa, bạch đức Thế tôn, trong đêm vừa rồi, con mộng thấy một vị Bà la môn lấy tay cầm dùi, đánh một cái trống bằng hoàng kim, rất đẹp, xuất ra âm thanh rất lớn. Âm thanh ấy nói lên những bài chỉnh cú nhiệm mầu, diễn đạt diệu pháp sám hối. Nghe rồi, con nắm giữ trong trí tất cả. Kính xin đức Thế tôn đại từ đại bi, cho con tường thuật. Đối trước đức Thế tôn, bồ tát Diệu tràng nói những chỉnh cú sau đây.

(1) Đêm hôm vừa rồi  
trong mộng con thấy 
 
cái trống bằng vàng 
 
rất lớn và đẹp, 
 
khắp cả thân trống 
 
có ánh sáng vàng. 
 
(2) Như vầng thái dương, 
 
ánh sáng như vậy 
 
chiếu rực khắp cả 
 
mười phương thế giới, 
 
làm ai cũng thấy 
 
chư vị Thế tôn. 
 
(3) Dưới những cây ngọc, 
 
các Ngài cùng ngồi 
 
pháp tòa lưu ly, 
 
có hàng ngàn người 
 
rất mực cung kính 
 
bao quanh các Ngài. 
 
(4) Một bà la môn 
 
cầm dùi mà đánh 
 
trống vàng hoàng kim 
 
phát âm thanh lớn, 
 
và chính âm thanh 
 
phát từ trống ấy 
 
nói những chỉnh cú 
 
nhiệm mầu sau đây. 
 
(5) Trống vàng sáng rực 
 
phát ra tiếng mầu 
 
vang khắp tất cả 
 
đại thiên thế giới, 
 
diệt tội cực nặng 
 
trong ba đường ác 
 
cùng bao khổ ách
 
của trong nhân loại. 
 
(6) Uy lực âm thanh 
 
của trống vàng này 
 
diệt hẳn hết thảy 
 
phiền não chướng ngại 
 
loại trừ sợ hãi 
 
làm cho yên vui, 
 
in như chính đấng 
 
Mâu ni tự tại. 
 
(7) Chính trong cái nơi 
 
biển cả sống chết, 
 
Thế tôn tu hành 
 
thành trí toàn giác, 
 
làm cho chúng sinh 
 
đủ các giác phần, 
 
cứu cánh qui về 
 
biển cả công đức. 
 
(8) Trống vàng xuất ra 
 
âm thanh mầu nhiệm 
 
người nghe cùng được 
 
phạn âm thâm thúy, 
 
và rồi chứng được 
 
vô thượng bồ đề, 
 
thường chuyển pháp luân 
 
trong sáng nhiệm mầu. 
 
(9) Lại được thọ lượng 
 
bất khả tư nghị, 
 
tùy nghi thuyết pháp 
 
lợi ích chúng sinh, 
 
cắt đứt dòng nước 
 
bao nhiêu khổ lụy, 
 
bao nhiêu phiền não 
 
cũng diệt trừ cả. 
 
(10) Những người ở trong 
 
nẻo đường rất dữ, 
 
ngọn lửa dữ dội 
 
phủ cả châu thân, 
 
nghe được tiếng mầu 
 
của trống vàng này 
 
thì liền thoát khổ 
 
qui y Phật đà. 
 
(11) Và rồi thành được 
 
trí biết đời trước, 
 
nhớ được quá khứ 
 
đến trăm ngàn đời, 
 
nên cùng nhớ đến 
 
đức Đại mâu ni, 
 
được nghe kinh pháp 
 
sâu xa của Ngài. 
 
(12) Bởi nghe tiếng mầu 
 
xuất từ trống vàng, 
 
nên thường thân gần 
 
chư vị Thế tôn, 
 
lại thường rời bỏ 
 
mọi hành vi ác, 
 
thuần túy tu tập 
 
các loại thiện pháp. 
 
(13) Tất cả chúng sinh 
 
nhân loại chư thiên 
 
thiết tha chí thành 
 
nguyện cầu những gì, 
 
thì nghe tiếng mầu 
 
xuất từ trống vàng 
 
là thỏa mãn cả 
 
những nguyện cầu ấy. 
 
(14) Những kẻ sa vào 
 
địa ngục vô gián, 
 
lửa dữ bùng lên 
 
đốt cháy thân thể, 
 
và kẻ ở nơi 
 
không ai cứu hộ, 
 
nghe tiếng trống vàng 
 
khổ sở mất cả. 
 
(15)
 Chư thiên nhân loại  
và các loài khác, 
 
những ai hiện chịu 
 
bao nỗi khổ nạn, 
 
mà nghe tiếng mầu 
 
xuất từ trống vàng 
 
cũng hết đau khổ 
 
và được giải thoát. 
 
(16) Nguyện cầu tất cả 
 
đấng Lưỡng túc tôn 
 
hiện tại đang ở 
 
mười phương thế giới, 
 
đem lòng đại bi 
 
nhớ nghĩ đến con. 
 
(17) Tất cả những ai 
 
không nơi nương tựa 
 
không ai cứu hộ, 
 
con nguyện làm nơi 
 
nương tựa lớn lao 
 
cho những người ấy. 
 
(18) Trước đây con làm 
 
bao nhiêu tội lỗi 
 
trong đó gồm có 
 
ác nghiệp nặng nề, 
 
ngày nay đối trước 
 
các đấng Thập lực 
 
dốc lòng chí thành 
 
sám hối tất cả. 
 
(19) Con đã không tin 
 
chư vị Thế tôn, 
 
cũng không kính trọng 
 
cha mẹ tôn trưởng, 
 
không chăm tu hành 
 
mọi thứ thiện nghiệp, 
 
nên thường tạo ra 
 
bao nhiêu ác nghiệp. 
 
(20) Con đã tự thị 
 
tôn quí cao sang 
 
dòng dõi đẳng cấp 
 
tiền tài địa vị, 
 
tự thị trẻ mạnh 
 
kiêu xa phóng túng, 
 
nên thường tạo ra 
 
bao nhiêu ác nghiệp. 
 
(21) Tâm trí thường xuyên 
 
nổi dậy tà niệm, 
 
miệng nói độc ác, 
 
không thấy tội lỗi, 
 
nên thường tạo ra 
 
bao nhiêu ác nghiệp. 
 
(22) Con đã thường xuyên 
 
làm việc phàm phu, 
 
vô minh ám chướng 
 
đi theo bạn xấu, 
 
nên thường tạo ra 
 
bao nhiêu ác nghiệp. 
 
(23) Hoặc vì ăn chơi, 
 
hoặc vì buồn nản, 
 
ham muốn, tức giận 
 
thắt kết trong lòng, 
 
nên thường tạo ra 
 
bao nhiêu ác nghiệp. 
 
(24) Thân với người xấu, 
 
keo kiết, ganh ghét 
 
nghèo nàn, cùng khổ 
 
nịnh hót, lừa dối, 
 
nên thường tạo ra 
 
bao nhiêu ác nghiệp. 
 
(25) Cũng có những lúc 
 
không thích tội ác, 
 
nhưng vì e sợ, 
 
vì bị sai sử, 
 
nên thường tạo ra 
 
bao nhiêu ác nghiệp. 
 
(26) Hoặc vì háo động 
 
hoặc vì hận thù 
 
hoặc vì đói khát 
 
dày vò hành hạ, 
 
nên thường tạo ra 
 
bao nhiêu ác nghiệp. 
 
(27) Vì ăn vì mặc 
 
vì ham nữ sắc, 
 
vì lửa phiền não 
 
thiêu đốt nung nấu, 
 
nên thường tạo ra 
 
bao nhiêu ác nghiệp. 
 
(28) Với Phật Pháp Tăng 
 
không biết tôn kính, 
 
nên đã tạo ra 
 
ác nghiệp như trên, 
 
ngày nay con xin 
 
sám hối tất cả. 
 
(29) Độc giác Bồ tát 
 
cũng không kính trọng, 
 
nên đã tạo ra 
 
ác nghiệp như trên, 
 
ngày nay con xin 
 
sám hối tất cả. 
 
(30) Phỉ báng Phật pháp 
 
bất hiếu cha mẹ, 
 
nên đã tạo ra 
 
ác nghiệp như trên, 
 
ngày nay con xin 
 
sám hối tất cả. 
 
(31) Ngu muội kiêu căng 
 
tham lam giận dữ 
 
nên đã tạo ra 
 
ác nghiệp như trên, 
 
ngày nay con xin 
 
sám hối tất cả. 
 
(32) Trong mọi thế giới 
 
hiến cúng vô lượng 
 
chư vị Thế tôn, 
 
con nguyện cứu vớt 
 
cho bao chúng sinh 
 
thoát ly khổ nạn. 
 
(33) Nguyện cầu chúng sinh 
 
đứng trong mười địa, 
 
tròn đầy phước trí 
 
thành Phật đà rồi 
 
hướng dẫn bao kẻ 
 
mê mờ ngu muội. 
 
(34) Con vì chúng sinh 
 
tu hành khổ hạnh 
 
trăm ngàn đời kiếp, 
 
đem đại trí lực 
 
mà làm cho họ 
 
vượt qua biển khổ. 
 
(35) Con vì chúng sinh 
 
diễn giảng kinh pháp 
 
Ánh sáng hoàng kim, 
 
bản kinh tối thượng 
 
năng lực trừ được 
 
bao thứ ác nghiệp. 
 
(36) Những ai trải qua 
 
trăm ngàn đời kiếp 
 
tạo ra bao tội 
 
cực kỳ nặng nề, 
 
mà biết phát lộ 
 
thì cũng tiêu trừ. 
 
(37) Y theo kinh pháp 
 
Ánh sáng hoàng kim, 
 
sám hối như trên, 
 
thì mau tận diệt 
 
bao nhiêu ác nghiệp 
 
đã gây đau khổ. 
 
(38) Cả trăm cả ngàn 
 
thiền định siêu việt, 
 
cùng với tổng trì 
 
bất khả tư nghị, 
 
năm căn năm lực 
 
bảy chi tuệ giác 
 
tám chi thánh đạo 
 
ba mươi bảy pháp, 
 
con nguyện thường xuyên 
 
tu tập không mỏi. 
 
(39) Và con sẽ đến 
 
mười bồ tát địa, 
 
nơi đầy đủ cả 
 
mọi thứ quí báu, 
 
viên mãn tất cả 
 
phẩm chất Phật đà, 
 
cứu vớt chúng sinh 
 
vượt dòng sinh tử. 
 
(40) Đối với biển cả 
 
quả vị Phật đà, 
 
và với kho tàng 
 
công đức sâu xa, 
 
tuệ giác mầu nhiệm 
 
bất khả tư nghị, 
 
con nguyện thành tựu 
 
một cách đầy đủ. 
 
(41) Nguyện cầu mười phương 
 
chư vị Thế tôn 
 
hộ niệm cho con, 
 
đem tâm đại bi 
 
thương tưởng chấp nhận 
 
cho con sám hối. 
 
(42) Trong bao đời kiếp 
 
con tạo ác nghiệp, 
 
do ác nghiệp ấy 
 
mà sinh đau khổ, 
 
nguyện Phật thương tưởng 
 
cho con trừ diệt. 
 
(43) Con gây ác nghiệp 
 
nên thường lo sợ, 
 
trong mọi cử động 
 
đi đứng nằm ngồi, 
 
chưa hề có được 
 
một chút vui vẻ. 
 
(44) Thế tôn đại từ 
 
trừ cho chúng sinh 
 
bao nỗi sợ hãi, 
 
nguyện xin chấp nhận 
 
cho con sám hối 
 
thoát ly lo sợ. 
 
(45) Con có đủ cả 
 
hoặc chướng nghiệp hướng 
 
cùng với báo chướng, 
 
nguyện xin Thế tôn, 
 
đem nước đại bi 
 
rửa cho sạch sẽ. 
 
(46) Ác nghiệp quá khứ 
 
ác nghiệp hiện tại 
 
mà con tạo ra, 
 
con xin chí thành 
 
phát lộ tất cả 
 
nguyện tiêu diệt hết. 
 
(47) Và bao ác nghiệp 
 
trong thì vị lai, 
 
con xin giữ gìn 
 
không cho nổi dậy, 
 
giả sử vi phạm 
 
lời thệ nguyện này 
 
thì không bao giờ 
 
con dám che giấu. 
 
(48) Thân có ba nghiệp 
 
miệng có bốn nghiệp, 
 
ý có ba nghiệp 
 
trói buộc chúng sinh 
 
vô thỉ đến nay 
 
thường xuyên liên tục. 
 
(49) Do thân miệng ý 
 
mà tạo thập ác, 
 
tội ác như vậy 
 
rất nhiều sắc thái, 
 
ngày nay con xin 
 
sám hối tất cả. 
 
(50) Ác nghiệp con làm 
 
sẽ phải tự chịu 
 
ác báo đau khổ 
 
[nếu không sám hối]; 
 
ngày nay đối trước 
 
chư vị Thế tôn 
 
con xin chí thành 
 
sám hối tất cả. 
 
(51) Đại lục Thiệm bộ 
 
và bao thế giới 
 
trong đó được có 
 
bao nhiêu thiện nghiệp, 
 
ngày nay con xin 
 
tùy hỷ tất cả. 
 
(50) Nguyện bỏ thập ác 
 
nguyện tu thập thiện 
 
an trú mười địa 
 
thường thấy Thế tôn. 
 
(53) Bao nhiêu những nghiệp 
 
phước đức trí tuệ 
 
mà thân miệng ý 
 
của con tu được, 
 
con xin vận dụng 
 
thiện nghiệp như vậy 
 
mau chóng đạt đến 
 
tuệ giác tối thượng. 
 
(54) Nay con đích thân 
 
đối trước Thế tôn 
 
chân thành phát lộ 
 
lắm cái ác nạn : 
 
cái nạn ngu muội 
 
si mê ba cõi, 
 
cái nạn thường làm 
 
ác nghiệp cực nặng, 
 
(55) cái nạn tập hợp 
 
dục vọng, tà kiến, 
 
cái nạn tham ái 
 
thường xuyên chảy dài, 
 
cái nạn đam mê 
 
thế giới hiện hữu, 
 
cái nạn toàn là 
 
phiền não phàm phu, 
 
(56) cái nạn cuồng phóng 
 
náo động thác loạn, 
 
cái nạn thân gần 
 
bạn bè bất lương, 
 
cái nạn tham nhiễm 
 
trong chốn sinh tử, 
 
cái nạn sân si 
 
ngu độn làm ác, 
 
(57) cái nạn sinh nhằm 
 
tám nơi không rảnh (33) , 
 
cái nạn chưa hề 
 
tập hợp công đức, 
 
nay con đối trước 
 
các đấng Tối thắng 
 
sám hối vô số 
 
ác nạn như vậy. 
 
(58) Nay con qui y 
 
các đấng Thiện thệ, 
 
kính lạy các đấng 
 
Biển đức vô thượng; 
 
Ngài, núi vàng lớn 
 
chiếu sáng khắp cả, 
 
nguyện xin từ bi 
 
gia hộ cho con. 
 
(59) Thân Phật rực lên 
 
ánh sáng hoàng kim, 
 
mắt Phật tựa như 
 
lưu ly xanh biếc; 
 
là đấng cát tường 
 
uy đức đặc tôn, 
 
Ngài đem mặt trời 
 
của lòng đại bi 
 
xua tan u ám 
 
cho bao chúng sinh. 
 
(60) Phật như mặt trời 
 
sáng soi khắp cả, 
 
sáng không vẩn đục, 
 
sáng sạch bụi dơ ; 
 
Phật như mặt trăng 
 
sáng soi mát mẻ, 
 
sáng tan nhiệt lực 
 
của bao phiền não. 
 
(61) Ba hai tướng tốt 
 
châu thân uy nghiêm, 
 
tám mươi tướng phụ 
 
toàn hảo cả người, 
 
phước đức tuyệt bậc 
 
khó nghĩ khó bàn, 
 
như vầng thái dương 
 
chiếu soi thế giới. 
 
(62) Sắc thân tựa như 
 
lưu ly trong suốt 
 
lại như trăng đầy 
 
ở giữa không trung. 
 
Thân vàng như phủ 
 
mạng lưới pha lê 
 
rực rỡ bởi những 
 
ánh sáng đủ màu. 
 
(63) Trong cái thác nước 
 
sinh tử khổ não, 
 
già bịnh lo rầu 
 
trôi cuốn chúng sinh; 
 
biển khổ như vậy 
 
khó mà chịu nổi, 
 
mặt trời Phật đà 
 
chiếu cho khô cạn. 
 
(64) Con xin lạy đấng 
 
Trí tuệ toàn giác, 
 
đấng Hiếm có nhất 
 
thế giới đại thiên, 
 
đấng mình vàng tía 
 
sáng lên rực rỡ, 
 
đấng trang sức mình 
 
với bao cái đẹp. 
 
(65) Ngài như đại dương 
 
mênh mông khó biết, 
 
Ngài như đại địa 
 
bụi nhỏ khó tính, 
 
Ngài như núi cao 
 
trọng lượng khó cân, 
 
Ngài như không gian 
 
giới hạn khó cùng. 
 
(66) Phật đức là vậy, 
 
chúng sinh khó biết; 
 
càng nghĩ càng xét 
 
trong lắm đời kiếp, 
 
càng không biết nổi 
 
bờ biển Phật đức. 
 
(67) Nghiền nát đại địa 
 
toán biết cực vi, 
 
toán biết nước giọt 
 
của cả đại dương 
 
số lượng Phật đức 
 
vẫn không biết nổi. 
 
(68) Tất cả chúng sinh 
 
cùng nhau ca tụng 
 
phẩm chất danh tiếng 
 
tướng hảo thanh tịnh 
 
uy nghiêm nhiệm mầu 
 
của đức Thế tôn, 
 
cũng không khả năng 
 
hết được giới hạn. 
 
(69) Bao nhiêu thiện nghiệp 
 
mà con có được, 
 
con nguyện mau chóng 
 
thành đấng Vô thượng, 
 
thuyết pháp phong phú 
 
ích lợi sinh linh, 
 
làm cho tất cả 
 
giải thoát khổ đau. 
 
(70) Chiến thắng ma quân 
 
có sức mạnh lớn, 
 
chuyển đẩy bánh xe 
 
chánh pháp tối thượng, 
 
ở đời với những 
 
thì gian khó tính, 
 
con đem cam lộ 
 
sung mãn chúng sinh. 
 
(71) Y như quá khứ 
 
các đấng Tối thắng 
 
đã viên mãn cả 
 
sáu ba la mật, 
 
hủy diệt tham dục 
 
sân hận ngu si, 
 
loại trừ phiền não, 
 
triệt đoạn khổ lụy. 
 
(72) Con nguyện thường được 
 
trí biết đời trước 
 
nhớ được quá khứ 
 
cả trăm ngàn đời, 
 
nhất là thường nhớ 
 
đấng Đại mâu ni, 
 
được nghe diệu pháp 
 
rất sâu của Ngài. 
 
(73) Nguyện con biết đem 
 
thiển căn như vậy 
 
phụng sự vô biên 
 
các đấng Tối thắng, 
 
viễn ly hết thảy 
 
nghiệp nhân bất thiện, 
 
thường được tu hành 
 
Pháp mầu chân thật. 
 
(74) Làm cho chúng sinh 
 
trong mọi thế giới 
 
khổ não thoát ly 
 
yên vui thật hiện, 
 
bao kẻ giác quan 
 
không được toàn hảo 
 
thì làm cho được 
 
cơ thể đầy đủ. 
 
(75) Những ai gặp phải 
 
khổ vì bịnh tật, 
 
thân hình ốm yếu 
 
không nơi nương tựa, 
 
thì con làm cho 
 
hết cả bịnh khổ, 
 
sức khỏe tướng tốt 
 
cùng được đủ cả. 
 
(76) Những ai phạm pháp 
 
sắp bị hành hình, 
 
khổ sở hành hạ 
 
lo sợ dày vò ; 
 
khi họ đau khổ 
 
cực độ như vậy, 
 
không biết nhờ ai 
 
thì con cứu giúp. 
 
(77) Ai bị đánh khảo 
 
gông cùm xiềng xích, 
 
đủ loại hình cụ 
 
hành hạ thân thể, 
 
trong khi vô số 
 
những nỗi lo sợ 
 
dày vò tâm trí 
 
không chút yên vui ; 
 
(78) thì con làm cho 
 
thoát được giam cầm 
 
mà bao hình cụ 
 
đã làm khổ họ, 
 
sắp bị hành hình 
 
thì toàn tính mạng, 
 
bao khổ sở khác 
 
cũng hết vĩnh viễn. 
 
(79) Có những chúng sinh 
 
đói khát hoành hành, 
 
thì con làm cho 
 
hưởng đủ myՠvị, 
 
làm mù được thấy 
 
làm điếc được nghe 
 
làm què được đi 
 
làm ngọng được nói. 
 
(80) Những kẻ nghèo nàn 
 
thì được kho báu, 
 
kho lẫm dẫy đầy 
 
không thiếu thốn chi. 
 
Con làm tất cả 
 
hưởng vui thượng thặng, 
 
không còn một ai 
 
chịu lấy đau khổ. 
 
(81) Người nào cũng được 
 
mọi người thích nhìn, 
 
dung nghi phong nhã 
 
mà lại nghiêm chỉnh, 
 
ai nấy cùng được 
 
hiện tại yên vui, 
 
đời sống phong phú 
 
phước đức đủ cả. 
 
(82) Tùy ý chúng sinh 
 
nghĩ đến âm nhạc, 
 
âm nhạc tuyệt hảo 
 
tức thì tấu lên ; 
 
và nghĩ đến nước 
 
nước mát đầy hồ, 
 
sen màu hoàng kim 
 
nổi trên nước ấy. 
 
(83) Tùy ý chúng sinh 
 
nghĩ đến vật dụng, 
 
vật dụng đủ cả 
 
cơm áo ghế giường, 
 
đủ vàng đủ ngọc, 
 
đủ ngọc lưu ly, 
 
chuỗi ngọc vòng xuyến 
 
có đủ hết thảy. 
 
(84) Lại làm chúng sinh 
 
không nghe tiếng dữ, 
 
cũng không nhìn thấy 
 
những gì trái ý; 
 
dung mạo có được 
 
toàn là đoan trang, 
 
và hướng về nhau 
 
toàn bằng lòng từ. 
 
(85) Lạc cụ để sống 
 
nghĩ là có đủ, 
 
vàng ngọc có được 
 
không hề tiếc nuối, 
 
phân cho tất cả 
 
những ai cần thiết. 
 
(86) Các loại hương liệu 
 
và các loại hoa 
 
từ cây rơi xuống 
 
mỗi ngày ba lần, 
 
tùy ý hưởng dụng 
 
lòng tràn hoan hỷ. 
 
(87) Con nguyện chúng sinh 
 
đều biết hiến cúng 
 
các đấng Tối thắng 
 
thế giới mười phương, 
 
hiến cúng Diệu pháp 
 
hoàn bị cả ba 
 
cỗ xe sáng sủa, 
 
hiến cúng Thánh chúng 
 
đủ cả Bồ tát 
 
Độc giác Thanh văn. 
 
(88) Con nguyện chúng sinh 
 
đừng ai ở vào 
 
những nơi hèn hạ 
 
những chỗ tám nạn, 
 
thường sinh làm người 
 
có thể tu hành, 
 
thường được phụng sự 
 
chư vị Thế tôn. 
 
(89) Con nguyện chúng sinh 
 
sinh nhà sang giàu 
 
tài sản bảo vật 
 
đầy kho đầy lẫm, 
 
tướng mạo, danh tiếng 
 
không ai sánh bằng, 
 
thọ lượng trải qua 
 
nhiều kiếp lâu dài. 
 
(90) Con nguyện chúng sinh 
 
nữ biến thành nam 
 
thông minh khỏe mạnh 
 
đa trí đa năng, 
 
và ai cũng đi 
 
đường đi bồ tát 
 
là siêng mà tu 
 
sáu ba la mật. 
 
(91) Con nguyện chúng sinh 
 
thường thấy chư Phật 
 
an tọa bảo tòa 
 
dưới những cây ngọc -- 
 
bảo tòa sư tử 
 
bằng chất lưu ly, 
 
thường được thân nghe 
 
Phật chuyển pháp luân. 
 
(92) Quá khứ hiện tại 
 
nếu con luân hồi 
 
ở trong ba cõi 
 
tạo các ác nghiệp 
 
khả năng rước lấy 
 
ác báo đáng ghét, 
 
thì nguyện diệt sạch 
 
không còn thừa sót. 
 
(93) Ở trong biển có (34) 
 
bao nhiêu chúng sinh 
 
bị buộc thắt chặt 
 
trong lưới sinh tử, 
 
con nguyện vì họ 
 
cắt đứt lưới ấy 
 
bằng kiếm trí tuệ, 
 
làm cho mau chóng 
 
thoát khỏi sinh tử 
 
chứng đắc tuệ giác. 
 
(94) Đại lục Thiệm bộ 
 
hay thế giới khác, 
 
chúng sinh trong đó 
 
tạo bao thắng phước, 
 
nay con nguyện xin 
 
tùy hỷ tất cả. 
 
(95) Con nguyện vận dụng 
 
sự tùy hỷ này, 
 
và bao thiện hạnh 
 
của than miệng ý, 
 
làm cho thắng nghiệp 
 
thường xuyên lớn lên, 
 
thực hiện mau chóng 
 
tuệ giác vĩ đại. 
 
(96) Bao nhiêu thắng phước 
 
lễ bái tán dương 
 
công đức chư Phật, 
 
với tâm sâu xa 
 
cực kỳ trong sáng 
 
không chút gợn bẩn, 
 
con đem hồi hướng, 
 
lại đem phát nguyện, 
 
thì sáu mươi kiếp 
 
vượt nẻo đường dữ. 
 
(97) Nếu có thiện nam 
 
hay thiện nữ nào, 
 
hoặc các vọng tộc 
 
như Bà la môn, 
 
chắp tay dốc lòng 
 
tán dương chư Phật, 
 
thì sinh ở đâu 
 
cũng nhớ đời trước, 
 
(98) giác quan toàn hảo 
 
cơ thể toàn my
լ  
và hoàn thành hết 
 
công đức siêu việt, 
 
thì trong vị lai 
 
sinh ra ở đâu 
 
chư thiên nhân loại 
 
cũng thường chiêm ngưỡng. 
 
(99) Người ấy không phải 
 
ở nơi một đức 
 
mười đức Phật đà 
 
tu tập thiện căn 
 
mà nay nghe được 
 
pháp sám hối này, 
 
mà phải ở nơi 
 
trăm ngàn Phật đà 
 
gieo trồng thiện căn, 
 
mới được nghe đến 
 
pháp mầu sám hối 
 
như thế này đây. 
 
Bấy giờ đức Thế tôn nghe những lời chỉnh cú ấy thì tán dương bồ tát Diệu tràng, rằng lành thay thiện nam tử, âm thanh xuất từ trống vàng mà ông mộng thấy, đã tán dương công đức Phật đà và diệu pháp sám hối. Ai nghe âm thanh như vậy cũng được rất nhiều phước đức. Âm thanh ấy lợi ích rộng lớn cho bao chúng sinh, loại trừ nghiệp chướng cho họ. Ông nên biết sự thể siêu việt này nguyên nhân là do tập quán quá khứ ông đã quen tán dương chư Phật và sám hối phát nguyện, lại do uy lực chư Phật da trì cho ông. Nguyên nhân ấy, rồi đây vì ông mà Như lai sẽ nói đến (35) .

 

Lúc ấy, cả đại hội nghe pháp thoại này, ai cũng hoan hỷ, tin chịu, phụng hành.