Hiểu về Thiên Ma Ba Tuần


Trong 6 tầng trời dục giới thì cõi Tha hoá tự tại thiên (cõi dục giới cao nhất, chỗ ở của thiên ma).

Cõi Dục giới  >>    1. Tứ Thiên Vương.  2.  Đao Lợi Thiên.  3.  Dạ Ma Thiên.  4.  Đô Sử Đa Thiên.  5.  Lạc Biến Hóa Thiên.  6.  Tha Hóa Tự Tại Thiên (Cõi Thiên Ma Ba Tuần)

 

Chúng sanh ở Dục giới là 12 loại: 

1. Địa ngục,

2. Súc sinh,

3. Ngạ quỷ,

4. Nhân,

5. A Tu La,

6. Tứ Thiên Vương,

7. Đao Lợi Thiên,

8. Dạ Ma Thiên,

9. Đâu Suất Thiên,

10. Hóa Tự Tại Thiên,

11. Tha Hóa Tự Tại Thiên,

12. Ma Thiên.


Thiên ma là vị vua cai quản cõi dục giới bao gồm : 6 cõi trời dục giới và các cõi dục bên dưới. Bất cứ chúng sinh nào muốt thoát khỏi sự cai quản của y đều bị thiên ma quấy nhiễu.

Vì sao thiên ma (còn gọi là ma ba tuần) gây ảnh hưởng nhiều đến cõi giới con người?


Thiên ma là vị vua cai quản cõi dục giới bao gồm : 6 cõi trời dục giới và các cõi dục bên dưới. Bất cứ chúng sinh nào muốt thoát khỏi sự cai quản của y đều bị thiên ma quấy nhiễu.


Đối tượng của thiên ma là các vị tu hành thoát khỏi các cõi dục giới.

 

Trong kinh Thủ Lăng nghiêm, Đức Thế Tôn nói: “Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loại ma từ ngũ ấm của ông, hoặc là ma từ cõi trờì, hoặc mắc quỷ, thần, hoặc gặp ly, mỵ. Nếu tâm không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm kẻ giặc là con.”


Giải thích về sự quấy nhiễu này HT.Tuyên Hoá  nói: Tại sao thiên ma từ trên trời đến để quấy rầy ông? Vì ông, người tu hành, đã tu tới chỗ có định lực. Ông có một tí định lực không có gì quan trọng, nhưng cung điện của ma vương bị rúng động giống như bị động đất vậy. Vì ma vương cũng có thần thông, nên khi cung điện của nó bị rúng động , nó liền quan sát: A! Tại sao cung điện của ta lại vô duyên vô cớ rung rinh, tan vỡ thế nầy? Nó khám phá ra trên thế gian có người sắp sửa thành tựu đạo nghiệp; định lực của người tu đó khiến cho cung điện của nó đỗ vỡ. Thiên ma mới suy nghĩ: Mày muốn phá diệt tao hả? Tao sẽ phá hủy định của mày trước!Cho nên, nó đến phá hoại định lực của người tu hành.

 

Tự Điển Minh Thông  giải thích "Ma Ba Tuần, Ba Tuần Du, Ba Tỳ -Pàpiyàn, Màra Pàpìmàn Ma Ba Tuần, Trung Hoa dịch là Ác giả là người ác, Sát giả là kẻ giết hại pháp thân huệ mạng của người thiện, kẻ lúc nào cũng theo phá những người thực hành điều lành, tu tập chánh pháp."

Ma còn vụ cho một việc làm đen tối trái với việc làm tốt v.v... không nhất thiết là ma, theo nhà Phật thì Ma Ba Tuần, ma vương này ở chót đỉnh của tầng trời thứ 6 là Tha Hóa Tự Tại Thiên thuộc về Dục Giới
(Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới) chúng thường nhiểu loạn tâm trí của những bậc tu hành chân chánh, khiến dục người phát tâm làm tốt thối thất tâm tốt của họ, mà sanh ra nhiều việc làm không tốt để kết quả là phải nhận những điều xấu ác về sau.


Ma nghĩ rằng: “Ta hãy dạy bảo các Phạm chí, Cư sĩ rằng: ‘Ngươi hãy đi đến mà chửi, mà đập, mà phá, mà rủa xả Sa-môn tinh tấn kia’. Vì sao vậy? Khi bị chửi, bị đập, bị phá, bị rủa xả, biết đâu chúng nó chẳng nổi ác tâm để ta dễ lợi dụng”.

 

“Bấy giờ ác ma bèn xúi dục các Cư sĩ, Phạm chí. Các Cư sĩ, Phạm chí ấy chửi, đập phá, rủa xả Sa-môn tinh tấn. Các Cư sĩ, Phạm chí ấy hoặc dùng cây đánh, hoặc lấy đá ném, hoặc vác gậy đập, có khi gây thương tích Sa-môn tinh tấn, có khi làm rách toạc áo, có khi làm bể bình bát. Bấy giờ trong số Cư sĩ Phạm chí ấy do nhân duyên này thân hoại mạng chung phải đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Chúng sanh vào đó rồi, suy nghĩ như vầy, ‘Ta phải thọ khổ này, lại phải thọ cực khổ hơn nữa. Vì cớ sao? Vì chúng ta đã đối xử tàn ác với Sa-môn tinh tấn vậy’’.


Hành giả “tự bảo là đã đủ rồi, không căn cứ gì. Bỗng có lòng đại ngã mạn phát ra như thế cho đến lúc lòng mạn, quá mạn và mạn quá mạn hoặc lòng tăng thượng mạn hoặc lòng tỵ liệt mạn một thời đều phát ra. Trong tâm còn khinh thập phương Như lai huống nữa là các bậc dưới như Thanh văn duyên giác. Ây gọi là thắng giải quá cao không trí tuệ để tự cứu….Nếu nhận là bậc chứng thánh thì một phần giống ma đại ngã mạn vào trong tim gan…”

 

Thiên ma hay biết được yếu điểm của người tu hành cũng như người không biết tu hành, nó liền dùng thần lực để xui người thân, bạn bè của người đang tu hành để quấy phá con đường tu hành của người đó, nó khiến ta chửi nhau, đánh nhau, nổi sân, nổi tham, hiện những vọng tưởng xấu để quấy phá, để làm cho người đó bị rơi vào tội ác khẩu hay những tội lỗi khác để đẩy người đó bị đọa vào những đường khổ. Nên thật sự cảnh giác với những ác ma trên.


Nên Nhẫn – từ bi – xí xóa – tu phước – niệm Phật – Phóng sinh – bố thí – biết đủ - Không tham – không sân – không si,… để không bị nó phá.

 

******************************************************************************************************

 

Cõi Đâu Suất Đà thiên


Theo các kinh điển Phật học, những vị cao tăng đạt đạo, sau khi tịch diệt thường  tuỳ theo sự chứng quả (sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền….)mà tái sinh vào các cõi trời sắc giới và vô sắc giới – Cõi tĩnh tịch của những chúng sinh thiền định.

Khi đã tái sinh vào các cõi này họ ít khi tác động vào các thế giới khác.

Các vị Bồ tát ứng thân quay trở lại cõi người là thực hiện tiếp tục 100 kiếp hành đạo bồ tát để chứng quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác..

Phật Hoàng Trần Nhân Tông được cho là một vị thiền sư đắc đạo ở Việt Nam. Nhưng sự trở lại của người qua hiện tượng nhập hồn lưu bút hậu thế - sứ giả Hoàng Quang Thuận (hiện tượng 1)cho thấy khả năng vị Sơ Tổ của chúng ta đang ở đâu đây tại 6 cõi trời dục giới. 

Thực tế, trong 6 tầng trời dục giới có một cõi trời gọi là Đâu Suất Đà thiên – thế giới Tịnh Độ của Phật Di Lặc (Tầng trời thứ 4).

Vị Phật tương lai của cõi giới con người. Khi được sinh về Tịnh độ Đâu Suất, không chỉ hưởng phúc trời mà còn tu hành cùng Bồ tát Di Lặc.

Đến lúc Bồ tát Di Lặc hạ sinh, các chư thiên ở nội viện Đâu Suất đều theo Ngài giáng sinh xuống nhân gian, ở trong Long Hoa tam hội và đều được giải thoát.

Do đó, dù sinh lên cõi trời (chưa ra khỏi ba cõi) nhưng nếu nguyện vào Tịnh độ Đâu Suất của Bồ tát Di Lặc thì đã bảo đảm được giải thoát rốt ráo.

Các vị cao tăng như: Pháp sư Đạo An, đại sư Huyền Trang, đại sư Khuy Cơ đời Đường cho đến đại sư Thái Hư, Hư Vân, pháp sư Từ Hàng… các ngài đều phát nguyện sinh về Tịnh độ Đâu Suất và trở lại giáo hóa chúng sinh.

Với cuộc đời và  tâm nguyện to lớn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, khả năng Phật Hoàng của chúng ta có thể đang sống trên cõi trời Đâu Suất.

Việc nhập hồn lưu bút các bài thơ thiền của Ngài cũng giống như sự giao cảm giữa thế giới người trời với cõi giới con người.

Nó cũng là một bằng chứng chứng minh sự tồn tại của cõi giới vô hình (mắt thường không nhìn thấy) để cho chúng sinh cõi nhân tin tường hơn nữa về thuyết lý nhà Phật. 

Cõi trời Đao Lợi (tầng trời thứ 2, chỗ ở của Vua Đế Thích) cũng là một cõi giới tác động nhiều thế giới con người.

Theo HT. Tuyên Hoá thì, Vua Đế Thích chính là Ngọc Hoàng theo quan niệm của người Trung Hoa và là Chúa Giê su theo tôn giáo Thiên chúa giáo.

Vua Đế Thích cai quản 33 vùng trời là tầng trời thắng diệu, cảnh trí tuyệt vời vì vậy gọi là thiên đàng của con người theo quan niệm của Thiên chúa giáo chính là cung trời Chúa Giê su đang trị vì.

Phần này tôi không nói sâu về sự tác động của các bậc  thánh, thần và Chúa Giê su xuống cuộc sống con người. Vì các tín đồ Thiên chúa giáo là người hiểu hơn những đệ tử Phật giáo chúng ta. 

Nếu chúng ta tin rằng Vua Đế Thích chính là Chúa Giê su thì chúng ta sẽ hiểu vị giáo chủ của chúng ta - Đức Phật Thích Ca Mầu Ni vĩ đại như thế nào.

Chúng ta sẽ hiểu được những nhân gieo của các tín đồ Thiên chúa giáo là gì để được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Từ đó ta sẽ có cái nhìn xuyên suốt về các tôn giáo và có sự cảm thông giữa những người thuộc tôn giáo khác.

Cõi trời Tứ thiên vương ở gần nhất với con người nên các vị thiên vương cai quản 10 phương thế giới cũng tác động đến cõi  giới con người.

 


Phi thiên


Ngoài bát bộ quỷ thần như, thiên thần, long thần… tôi đã nêu trong bài trước, còn có các vị thần tác động nhiều đến cõi giới con người. Theo kinh Địa Tạng bổn nguyện, khi Đức Thế Tôn giảng pháp tại Cung trời Đao Lợi cho mẹ là thánh mẫu Mada thì có mặt  những vị Thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như : Thần biển, Thần sông, Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần sông chằm, Thần lúa mạ, Thần chủ ngày, Thần chủ đêm, Thần hư không, Thần trên Trời, Thần chủ ăn uống, Thần cây cỏ ... đến dự.

Trong kinh Hoa Nghiêm cũng ghi rõ, sông, núi, biển, các vùng đất…. đều có các vị chủ thần.

Từ xa xưa, con người đã biết sự hiện diện của các vị thần. Hầu hết các tôn giáo đều thờ các Thần. Họ cho rằng, các vị thần là những chúng sinh gần nhất với con người và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người.

Sự tức giận của các vị thần có thể đem lại hạn hán, thiên tai, lụt lội và chiến tranh.

Ở Việt nam, phong tục thờ thánh, thần đã có từ lâu đời. Nếu không có sự soi sáng của đạo Phật thì những phong tục thờ thần thánh, lên đồng… đều có thể coi là hiện tượng mê tín dị đoan.

Thực tế, khi các nhà ngoại cảm tiếp cận được với cõi giới vô hình, cõi giới âm thì lòng  tin vào sự hiện diện của các bậc thánh thần càng cao.

Đây cũng một động lực sự phát triển  cúng bái ở Việt Nam lên đến mức cao độ.

Có thể đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến số lượng người có khả năng ngoại cảm tăng rất nhanh ở Việt Nam.

Vì sao như vậy tôi xin được nói sâu hơn trong phần phân tích các hiện tượng ngoại cảm.

Trong Câu chuyện Động lực vô hình được trích từ cuốn “Đường mây qua xứ tuyết” hay “Con đường mây trắng” của Lạt ma Analarika Govinda (hiện tượng 2) ta thấy sự hiện diện của các vị thần là ở khắp nơi trên quả địa cầu này.

Các vị thần có tính cách không khác nhiều so với chúng sinh cõi người. Nhà Phật cho rằng, do tạo nhiều công đức nên tái sinh làm thần chứ tham, sân, si trong các vị thần cũng không khác nhiều so với người trần thế.

Vì tự cho mình có khả năng thần thông hơn loài người mà đòi hỏi con người phải tôn vinh, thờ cúng.

Nếu không đạt được theo ý muốn có thể gây tai hoạ cho người này người kia.

Theo quy luật nhân quả thì thiên tai, chiến tranh…là do nghiệp báo của con người gây ra, các vị thần linh nếu có tác động cũng chỉ là một chút xíu khi gạo đã sắp thành cơm. Nếu chúng ta cầu vọng quá nhiều có thể sẽ chuốc lấy hoạ vào thân.

chứ tham, sân, si trong các vị thần cũng không khác nhiều so với người trần thế.

 

Vì tự cho mình có khả năng thần thông hơn loài người mà đòi hỏi con người phải tôn vinh, thờ cúng.

Nếu không đạt được theo ý muốn có thể gây tai hoạ cho người này người kia.

Theo quy luật nhân quả thì thiên tai, chiến tranh…là do nghiệp báo của con người gây ra, các vị thần linh nếu có tác động cũng chỉ là một chút xíu khi gạo đã sắp thành cơm. Nếu chúng ta cầu vọng quá nhiều có thể sẽ chuốc lấy hoạ vào thân.