Bài “Vô Tướng” tổ Huệ Năng

Tổ Huệ Năng tuyên nói: Tôi có một bài tụng Vô Tướng, nếu người hay trì tụng, ngay nơi lời nói liền khiến cho ông, tội  mê từ  nhiều  kiếp, một lúc liền tiêu diệt. Tụng rằng:

        Người mê tu phước chẳng tu đạo,
        Chỉ nói tu phước liền là đạo,
        Bố thí cúng dường phước vô biên,
        Trong tâm ba ác xưa nay tạo.
        Nghĩ muốn tu phước để diệt tội,
        Đời sau được phước, tội vẫn còn,
        Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên,
        Mỗi người tự tánh chân sám hối.
        Chợt gặp Đại thừa chân sám hối,
        Trừ tà hành chánh tức không tội,
        Học đạo thường nơi tự tánh quán,
        Tức cùng chư Phật đồng một loại.
        Tổ ta chỉ truyền pháp đốn giáo,
        Khắp nguyện kiến tánh đồng một thể,
        Nếu muốn đời sau tìm Pháp thân,
        Lìa các pháp tướng trong tâm sạch.
        Nỗ lực tự thấy chớ lơ là,
        Một niệm chợt dứt một đời thôi,
        Nếu gặp Đại thừa được thấy tánh,
        Thành tâm cung kính chấp tay cầu.

 


Tổ nói: “Này Thiện tri thức, phải tụng lấy, y đây tu hành, ngay nơi lời nói mà thấy tánh, tuy cách tôi ngàn dặm như thường ở bên cạnh tôi; nơi lời nói này mà chẳng ngộ tức là đối diện với tôi mà cách xa ngàn dặm, đâu cần từ xa đến đây. Trân trọng đi được an vui.”