ĐÊM XUẤT GIACa-Tì-La-Vệ đêm nay

Toàn thành yên ắng như say giấc nồng

Nhưng kìa trong chốn Hoàng cung

Có người trăn trở nóng lòng xuất gia

Chính chàng : Tên Tất-Đạt-Đa

Con vua Tịnh-Phạn cùng bà Ma-Da

“Hỡi nàng : Gia-Du-Đà-La

Vì tìm chân lý đành xa gia đình

Đêm nay ta lặng đứng nhìn

Nàng và con ngủ với nghìn yêu thương

Không! Không! ta quyết lên đường

Ngoài kia Kiền-Trắc yên cương sẵn sàng

Ta đi theo ánh đạo vàng

La-Hầu-La hỡi! Con ngoan đừng buồn

Vòng đời như nước suối tuôn

Trầm luân tử khổ đâu nguồn tử sinh?

Phen này quyết phá vô minh

Tìm phương cứu khổ chúng sinh ta – bà

Này Xa-Nặc! hãy nghe ta!

Đem con Kiền-Trắc về nhà trình tâu:

“Đạt thành đạo quả nhiệm mầu

Con nguyền báo đáp ơn sâu sinh thành”