Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Chư Phật Mười Phương Thế Giới

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

 

Con - Pháp danh : Tâm Sen

Con kính xin đối trước Đức phật A Di Đà – Đức phật Thích Ca Mâu Ni – Chư Phật Mười Phương Thế Giới –

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát – Đức Đại Thế Chí Bồ Tát – Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và cùng hết thảy chúng sinh trong Tam giới thập phương thế giới.

Con kính xin cầu Đạo Vô Thượng Bồ Đề Chính Đẳng Chính Giác. Con (Tâm Sen) xin phát Bồ Đề Tâm.

Con có 5 Lời Đại Thệ Nguyện để cứu độ hết thảy chúng sinh trong Tam giới thập phương thế giới.

 

ĐẠI THỆ NGUYỆN THỨ NHẤT:

Nguyện khi con (Tâm Sen) được vãn sinh về thế giới Tây Phương Cực. Tâm Sen xin đem tất cả các món công đức trong kiếp hiện tại, và vô lượng kiếp về quá khứ mà Cầu Đạo Vô Thượng Bồ Đề Chính Đẳng Chính Giác. Làm đủ mọi sứ mệnh Phật sự, tu hạnh Bồ Tát Cứu Khổ Quần Sinh Tam Giới Thập Phương Thế Giới –

Con cầu thành Phật Đạo.

   Nếu không như lời thệ nguyện, thì con (Tâm Sen) không thành Phật.

 

ĐẠI THỆ NGUYỆN THỨ HAI:

Con (Tâm Sen) ngồi thiền định trên bông hoa sen vàng, sáng rực rỡ trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con nhớ tưởng đến hết thảy những chúng sinh trong Tam Giới Thập Phương Thế Giới. Bởi vì nhớ tưởng chúng sinh đang gặp nạn, và khổ não nên Con (Tâm Sen) luôn phát ra vô lượng những Hóa Thân trong Vô Lượng Những Luồn Ánh Sáng, bay đến khắp nơi trong Tam Giới Thập Phương Thế Giới để tìm hết thảy chúng sinh đang gặp nạn và những sự khổ não. Nhìn thấy rồi, Con(Tâm Sen) liền cứu độ cho tất cả những chúng sinh đó được thoát khổ.

   Nếu không như lời thệ nguyện, thì con (Tâm Sen) không thành Phật.

 

ĐẠI THỆ NGUYỆN THỨ BA:

Để Cứu Độ thoát cho hết thảy chúng sinh trong Tam Giới Thập Phương Thế Giới. Con(Tâm Sen) nhờ lực gia bị oai thần của Đức Phật A Di Đà – Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Chư Phật Mười Phương Thế Giới. Con may mắn được Pháp lực Đại Thần Thông khắp Tam Giới Thập Phương Thế Giới. Nếu có những chúng sinh nào trong Tam Giới Thập Phương Thế Giới đang gặp nạn và những sự khổ não – Không biết phải cậy nhờ và nương tựa vào ai, thì tất cả những chúng sinh đó liền được cảm ứng đến Con(Tâm Sen). Con đang ngồi thiền định trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con liền phóng ra vô lượng Hóa Thân trong Vô Lượng Những Luồn Ánh Sáng, bay đến những chúng sinh đó trong chớp mắt, cứu độ tất cả những chúng sinh con thấy được thoát khổ.

       Nếu không như lời thệ nguyện, thì con (Tâm Sen) không thành Phật.

 

ĐẠI THỆ NGUYỆN THỨ TƯ:

Hằng ngày trong 6 thời ở thế giới Tây Phương Cực Lạc – Tâm Sen luôn phóng ra vô lượng Hóa Thân trong Vô Lượng Những Luồn Ánh Sáng, bay đến khắp Tam Giới Thập Phương Thế Giới mà thuyết pháp An Lạc Tự Tại – Nỗ lực cứu độ hết thảy chúng sinh trong Tam Giới Thập Phương Thế Giới được vãn sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Những Hóa Thân của Con(Tâm Sen) sẽ len lỏi đến những giấc ngủ chiêm bao của chúng sinh mà thuyết pháp. Len lỏi đến hết thảy những nơi chốn đầy Tội lỗi, Ác nghiệp, Tù ngục, Địa ngục, Nhân, Thiên để thuyết pháp cứu độ cho tất cả những chúng sinh đó được Giải Thoát và An Vui.

Nếu không như lời thệ nguyện, thì con (Tâm Sen) không thành Phật.

 

ĐẠI THỆ NGUYỆN THỨ NĂM:

Con(Tâm Sen) kính xin Đức Phật A Di Đà, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát giúp con(Tâm Sen)

Hiển thị được AO SEN TỪ BI TAM GIỚI – Ao sen ấy có thể chứa được vô lượng chúng sinh.

Hằng ngày trong 6 thời ở Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Con luôn phát ra vô lượng Hóa Thân trong Vô Lượng Những Luồn Ánh Sáng, bay đến khắp nơi trong Tam Giới Thập Phương Thế Giới để tiếp dẫn tất cả những linh hồn của chúng sinh vừa lâm chung, những linh hồn không nơi nương tựa, những linh hồn đang bị đọa ở Địa ngục, những linh hồn bị khổ bức trong cùng cực. Hết thảy những linh hồn đó – Con tiếp dẫn về AO SEN TỪ BI TAM GIỚI Trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tất cả chúng sinh được nghe Đức Phật A Di Đà, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thuyết pháp khai Ngộ tri kiến mà về sau..., tất cả những chúng sinh đó trong AO SEN TỪ BI TAM GIỚI được thành Phật Đạo.   Nếu không như lời thệ nguyện, thì con (Tâm Sen) không thành Phật.

 

 

Nam Mô A Di Đà Phật – Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát