LUÂN HỒI 6 NẺO TRONG TAM GIỚI

 

 


 

 | Địa ngục ..... 8 (Bát địa ngục)

                        | Quỷ .....           1

                        | Bàng sinh ...  1

                        | Nhân gian ...  4 (bốn châu khác nhau)

                        | A TU LA

                      

                        |        1.  Tứ Đại Thiên Vương (Tứ Đại Vương Chúng Thiên)

Dục giới →   |        2.  Đao Lợi Thiên (Tam Thập Tam Thiên)

                        |        3.  Dạ Ma Thiên

                        |        4.  Đô Sử Đa Thiên

                        |        5.  Lạc Biến Hóa Thiên

                        |        6.  Tha Hóa Tự Tại Thiên

                       

                        |                             1.  Phạm Chúng Thiên

                        | Sơ Thiền ... 3:   2.  Phạm Phụ Thiên

                        |                             3.  Đại Phạm Thiên

                        |

                        |                             1.  Thiểu Quang Thiên

                        | Nhị Thiền ... 3:   2.  Vô Lượng Quang Thiên

                        |                              3.  Quang Âm Thiên (Cực Quang Tịnh Thiên)

                        |

                        |                              1. Thiểu Tịnh Thiên

Sắc giới 17 → | Tam Thiền ... 3:  2. Vô Lượng Tịnh Thiên

                        |                              3. Biến Tịnh Thiên

                        |

                        |                             1  Vô Vân Thiên

                        |                             2  Phúc Sinh Thiên

                        |                             3  Quảng Quả Thiên

                        | Tứ Thiền ... 8:   4  Vô Phiền Thiên

                        |                             5  Vô Nhiệt Thiên

                        |                             6  Thiện Hiện Thiên

                        |                             7  Thiện Kiến Thiên

                        |                             8  Sắc Cứu Kính Thiên

                       

                                                       1   Không Vô Biên Xứ

Vô Sắc giới                    ...  4:     2  Thức Vô Biên Xứ

                                                       3  Vô Sở Hữu Xứ

                                                       4  Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ

 

 

Chúng sanh ở Dục giới là 12 loại:

1. Địa ngục,

2. Súc sinh,

3. Ngạ quỷ,

4. Nhân,

5. A Tu La,

6. Tứ Thiên Vương,

7. Đao Lợi Thiên,

8. Dạ Ma Thiên,

9. Đâu Suất Thiên,

10. Hóa Tự Tại Thiên,

11. Tha Hóa Tự Tại Thiên,

12. Ma Thiên).

 

HỮU TÌNH TRONG TAM GIỚI

Phật giáo tuy chia hữu tình thành ngũ thú hay lục thú, nhưng, đứng trên lập trường thế giới quan mà nhận xét, thì cách phân loại hoàn chỉnh nhất là Tam giới, tức Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới.

Phật giáo cũng chia thế giới này thành ba cõi: điều đó không khác với Bà La Môn giáo. Nhưng đặc sắc của Phật giáo là, trong khi Bà La Môn giáo cho Thiên, Không, Địa là ba cõi và coi như vật lý, thì Phật giáo, để thích ứng với cảnh giới tinh thần của chúng ta, suy cứu từ thứ tự tu Thiền định, mà gọi ba cõi là Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc giới. Dục giới là nơi lòng dục thịnh; Sắc giới là nơi tuy không thịnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ly được sự trói buộc vật chất; còn Vô sắc giới là cõi đã hoàn toàn thoát ly sự trói buộc vật chất, chỉ còn lại cái đương thể tinh thần độc lập, chính là cái nấc thang tu dưỡng tinh thần của chúng ta.

 

 

Dục giới lấy núi Tu Di làm trung tâm, trở xuống, từ địa ngục, trở lên, đến 33 tầng trời; lại lấy núi Thiết Vi làm vòng ngoài, lấy  núi Tu Di làm trung tâm, tức là Cửu sơn, Bát hải, tứ châu, nhật, nguyệt