GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     BAN TRỊ SỰ THPG GIA LAI                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                 ----------------                                    -----------------------------------------------------

 

ĐƠN XIN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA

 

            Kính gửi: - BanThường Trực Giáo Hội Phật Giáo Gia Lai.

 

Kính bạch Chư Tôn Đức .

 

Con ký tên dưới đây là :..............................................................................................................

Pháp Danh:.....................................................................................................................................

Sinh ngày  : ………… Tháng ………….. Năm………..Tại :....................................................

Thường trú:…………..Thôn ……………………………. ....................................................

                                    Quận (Huyện)………………….Tỉnh.......................................................

Nay xin xuất gia với Bổn sư thế độ là:....................................................................................

Trú Trì Chùa:..................................................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

 

Con nguyện nghiêm trì giới pháp, tuân theo Hiến Chương và Nội Quy Ban Tăng Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam .

Kính mong Chư Tôn Đức từ bi chấp thuận.

………………Ngày ………tháng …… năm  2010.

                                                                                                                      Kính đơn.

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Bổn Sư thế độ

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

………………Ngày ………tháng …… năm  2010.

                                                                                       Bổn Sư (ký tên)

 

 

 

 


                                 

Xác nhận của UBND Phường, Xã (Nơi thường trú)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

………………Ngày ………tháng …… năm  2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện (Nơi thường trú)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

………………Ngày ………tháng …… năm  2010.

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Ban Tôn Giáo (Nơi xuất gia)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

………………Ngày ………tháng …… năm  2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh..................................................................................  

Chấp thuận cho.....................................................................................................  

Được xuất gia tu học tại chùa...........................................................................  

Theo nội dung đơn xin .

………………Ngày ………tháng …… năm  2010.

 


                                                                               TM.Ban Thường Trực BTS Tỉnh Hội

                                                                                                TRƯỞNG BAN